Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Hjälpmedel Kategorier av hjälpmedel

Kategorier av hjälpmedel

Hjälpmedel för det dagliga livet som förskrivs inom hälso- och sjukvården är oftast medicintekniska produkter men kan även vara konsumentprodukter. Det finns också produkter som definieras som välfärdsteknik som förskrivs som hjälpmedel.

​Termbanken 

Termbanken innehåller begrepp och termer som rekommenderas för användning inom vård och omsorg.

Termbanken

​Socialstyrelsens termbank definierar begreppet hjälpmedel för det dagliga livet på följande sätt: Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.

Definition av hjälpmedel för vård och behandling saknas i termbanken. Med den typen av hjälpmedel menas hjälpmedel som är avsedda för att förbättra, kontrollera eller bibehålla en persons medicinska tillstånd. Exempel på sådana hjälpmedel är ventilator och slemsug.

Hjälpmedel för det dagliga livet som förskrivs inom hälso- och sjukvården är oftast medicintekniska produkter men kan även vara konsumentprodukter. Med konsumentprodukter menas produkter eller varor som säljs till och marknadsförs mot privatpersoner. Det finns också produkter som definieras som välfärdsteknik som förskrivs som hjälpmedel. 

Hjälpmedel som är medicinteknisk produkt

Hjälpmedel som förskrivs är oftast medicintekniska produkter. Det är produkter som 

  • påvisar, förebygger, övervakar, behandlar eller lindrar en sjukdom
  • påvisar, övervakar, behandlar, lindrar eller kompenserar en skada eller en funktionsnedsättning
  • undersöker, ändrar eller ersätter anatomin eller en fysiologisk process, eller kontrollerar befruktning.

Medicintekniska produkter är CE-märkta

Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta enligt det medicintekniska regelverket och vara registrerade hos Läkemedelsverket om tillverkaren finns i Sverige. CE-märkningen innebär att produkterna uppfyller de särskilda krav som specificeras i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter.

Medicintekniska produkter ska vara säkra för patienten. Det är tillverkaren som ansvarar för att hantera de identifierade riskerna och de krav som är förenade med användningen av en medicinteknisk produkt. Tillverkaren har utvärderat och provat produkten med tanke på hjälpmedelsanvändarens funktionsnedsättning och tänkt användningsområde.

Hjälpmedel som konsumentprodukt

Med konsumentprodukter menas produkter eller varor som säljs till och marknadsförs mot privatpersoner.

Om en konsumentprodukt ska förskrivas som hjälpmedel är det viktigt att sjukvårdshuvudmannen försäkrar sig om att produkten är säker för personen eller den avsedda patientgruppen. Konsumentprodukten kan ingå i det upphandlade sortimentet eller vara en produkt som förskrivs vid ett enstaka tillfälle till en specifik person.

Specialanpassad produkt

Behovet av att specialanpassa ett hjälpmedel uppkommer när en persons behov inte kan tillgodoses genom anpassning av hjälpmedel som finns att tillgå.

I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter definieras en specialanpassad produkt på följande sätt:

"Produkt som tillverkats efter skriftlig anvisning av en praktiserande läkare, som på sitt ansvar ger speciella konstruktionsegenskaper åt produkten, som är avsedd att användas endast för en viss patient. Den ovan nämnda anvisningen får också upprättas av en annan person som på grund av sina yrkeskvalifikationer är behörig att göra det."

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är ett begrepp som i vissa delar överlappar begreppet hjälpmedel för det dagliga livet. Socialstyrelsens termbank definierar välfärdsteknik så här:

"Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning."

Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och sensorer för påminnelser. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i personens närhet och det kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

Produkter som definieras som välfärdsteknik kan också förskrivas som hjälpmedel. Det är därför svårt att dra en skarp gräns mellan de båda.

En skillnad mellan hjälpmedel och välfärdsteknik är att välfärdsteknik är digital teknik medan hjälpmedel kan innehålla digital teknik men behöver inte göra det, till exempel en manuell rullstol. En applikation i en smart telefon kan vara både ett hjälpmedel och välfärdsteknik.

Välfärdsteknik är vanligt att man får eller får låna via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, medan hjälpmedel förskrivs enligt HSL.

Arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel för personer med funktonsnedsättning ska kompensera en nedsättning i arbetsförmågan. Det kan ske genom ett hjälpmedel, en anpassning av programvara eller ett befintligt datorsystem eller en fysisk anpassning av arbetsplatsen. Hjälpmedlen ska vara sådana produkter som normalt inte behövs i verksamheten.

Ansvaret för arbetshjälpmedel och ombyggnad av arbetsplatsen är delat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Arbetstekniska hjälpmedel

Arbetstekniska hjälpmedel är sådan utrustning som anställda behöver för att förebygga arbetsskador i arbetet eller för att förkorta en sjukskrivning. Att personal har den utrustning som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt är arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Hjälpmedel som utrustning

På boenden, skolor eller dagcenter som är avsedda för personer med funktionsnedsättning ska det finnas den utrustning som behövs för att driva verksamheten. Det är den som ansvarar för verksamheten som har ansvaret att anskaffa sådan utrustning.

Utrustning är inte avsedd för en specifik person och förskrivs inte. Vid inköp av utrustning kan dock de yrkesgrupper som vanligtvis förskriver produkterna, ge råd om inköp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar

Film, från Myndigheten för delaktighet, där Marcus berättar om sina hjälpmedel.

Om du inte kan se filmen prova en annan webbläsare som Chrome eller Firefox istället för Internet explorer, eller se den på youtube.