Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vad är adhd?

Huvudsymtom vid adhd är koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Ofta har barn, ungdomar och vuxna med adhd också andra svårigheter. Adhd har biologiska orsaker och är till stor del ärftligt.

Adhd är ett tillstånd som innebär att man har stora och varaktiga problem med att styra sin uppmärksamhet, kontrollera sina impulser och reglera aktivitetsnivån. Adhd är en förkortning av engelskans attention-deficit/ hyperactivity disorder.

Problemen som förknippas med adhd har troligtvis alltid funnits, men på senare år har fler barn, ungdomar och vuxna än tidigare fått diagnosen. Ökningen beror förmodligen främst på att kunskapen om adhd har ökat.

Adhd är vanligt hos barn och ungdomar. Drygt 5 procent av barnen i skolåldern har adhd. Många har kvar symtomen som vuxna men lär sig att hantera svårigheterna.

Huvudsymtom vid adhd

Uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet är huvudsymtomen vid adhd.

Uppmärksamhetssvårigheter

Uppmärksamhetssvårigheter eller koncentrationssvårigheter innebär att barn, ungdomar och vuxna med adhd har svårt att fokusera på det väsentliga, behålla uppmärksamheten på saker som uppfattas som tråkiga och styra uppmärksamheten på ett flexibelt sätt. De kan också ha svårt för att mobilisera energi och motivation inför en uppgift och att organisera sitt handlande.

Impulsivitet och överaktivitet

Impulsivitet innebär att man har svårt för att bromsa och kontrollera sina impulser. Barn, ungdomar och vuxna med adhd kan exempelvis ha svårt för att hålla inne med sina reaktioner, lyssna färdigt innan de svarar och tänka efter innan de agerar.

Överaktiviteten visar sig på olika sätt i olika åldrar. Många barn med adhd har svårt för att sitta stilla och anpassa aktivitetsnivån till kraven i situationen. Vuxna med adhd är sällan överaktiva på samma sätt som barn men upplever ofta en rastlöshet och har svårt att gå ner i varv.

Adhd hos barn och ungdomar

Barn och ungdomar med adhd har stora svårigheter i många olika situationer och de är varaktiga över tid. Hur barn och ungdomar reagerar i olika situationer kan bero på deras motivation eller vilken typ av uppgift det gäller, liksom hur tillfreds de är med situationen.

Barn och ungdomar med adhd har mindre marginaler för påfrestningar och blir fortare trötta än andra barn och ungdomar. Mycket energi går åt till att göra saker som andra barn och ungdomar inte alls behöver anstränga sig för. En lugn och stödjande omgivning kan bidra till att minska symtomen och dess konsekvenser.

Symtomen förändras över tid

Hos barn med adhd i förskoleåldern är ofta överaktiviteten det mest framträdande problemet.

I låg- och mellanstadieåldern har många barn med adhd svårt att sitta stilla, störs lättare än andra, hoppar från en sak till en annan och har svårt att bli klara med sina uppgifter. De barn som främst har uppmärksamhetsproblem sitter ofta i egna tankar och har svårt för att komma igång med sina uppgifter.

I högstadieåldern har ungdomar med adhd ofta svårt att planera och ta ansvar för uppgifter i vardagen. De kan känna sig rastlösa, tröttnar lätt och har svårt att se konsekvenserna av sitt beteende.

Adhd hos vuxna

Uppmärksamhetssvårigheter kvarstår ofta i vuxen ålder och kan bli tydligare ju äldre man blir. Vuxna med adhd har svårt att göra saker de inte är motiverade för och blir lätt uttröttade eftersom de behöver anstränga sig mer än andra för att kompensera för sina svårigheter.

Impulsiviteten och överaktiviteten brukar däremot minska med åren. Personer som är impulsiva kan ha svårt att se konsekvenserna av sitt beteende och tänka efter innan de agerar.

Hos vuxna kan överaktiviteten innebära att man ofta känner sig rastlös och leda till att man inte har ro att vara närvarande i sociala relationer. Den innebär också att man lätt hamnar i stress- och utmattningstillstånd.

Könsperspektiv på adhd

Flickor och pojkar med adhd har liknande grundproblem och lika stora funktionsnedsättningar. Flest pojkar får diagnosen adhd i barndomen, men med stigande ålder ändras skillnaden mellan könen eftersom fler kvinnor får diagnosen som ungdomar och vuxna.

Pojkar har ofta ett mer utagerande beteende som gör att de uppmärksammas mer, framför allt i skolan. Att flickor får diagnosen senare än pojkar kan bero på att flickors problem kan ta sig andra uttryck och vara svårare att känna igen.

Orsaker till adhd

Forskning visar att adhd har biologiska orsaker och till stor del är ärftligt. Adhd handlar om minskad aktivitet i de delar av hjärnan som är involverade i den viljemässiga styrningen av uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. Dessa funktioner använder vi för att styra, planera och samordna våra handlingar.

Andra svårigheter vid adhd

Barn, ungdomar och vuxna med adhd kan också ha andra svårigheter. Många barn och ungdomar har utöver sin adhd också andra svårigheter som till exempel

  • utagerande beteendeproblem som trotssyndrom eller uppförandestörning
  • inåtvända problem som ängslan och nedstämdhet
  • autismspektrumtillstånd
  • inlärningssvårigheter som dyslexi.

Vuxna med adhd kan ha andra svårigheter som exempelvis

  • missbruk eller beroende
  • ångest och depression
  • ätstörningar
  • autismspektrumtillstånd
  • inlärningssvårigheter som dyslexi.

Olika typer av somatisk sjukdom och hälsoproblem är vanligt både hos barn, ungdomar och vuxna med adhd. Hos barn och ungdomar förekommer bland annat övre luftvägssjukdomar, astma, allergi och epilepsi. Hos vuxna förekommer allergier, astma, magåtkommor och värk men också stressrelaterade sjukdomar.

Såväl barn och ungdomar som vuxna med adhd har ofta sömnproblem som orsakar påfrestningar för både dem själva och deras närstående. Sömnen får konsekvenser för hur de fungerar i vardagen.

Ungdomar och vuxna med adhd har en förhöjd risk för att hamna i missbruk eller beroende och kriminalitet.

Risk- och skyddsfaktorers betydelse för prognosen

Riskfaktorer är förhållanden som ökar sannolikheten för att ett barn ska utveckla problem. Skyddsfaktorer ökar istället barnets motståndskraft mot belastningar och dämpar effekten av riskfaktorer. Exempel på skyddsfaktorer är att barnet har lätt för att lära, att barnet har goda relationer till kamrater och trygga hemförhållanden.

Prognosen kan förbättras om personalen i de olika verksamheterna som möter barn och ungdomar med adhd och deras familjer försöker stärka skyddsfaktorerna och kompensera för riskfaktorerna.​​​​​​​​​​​​​​​

Omslagsbild till Kort om adhd hos barn och ungdomarKort om adhd hos barn och ungdomar

En broschyr som beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling som kan behövas. Broschyren vänder sig till föräldrar med barn eller tonåringar som har eller kan ha adhd.

Ladda ner Kort om adhd

Behöver du informera om adhd?

Fickbroschyr beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnos och vilken typ av stöd som kan behövas. Den kan delas ut till personer med adhd och deras anhöriga.

Ladda ner Beställ

Lättläst version

Om adhd – en film om bemötande och förståelse i skolan

Filmen handlar om hur det kan vara att ha adhd när man går i skolan och betydelsen av bemötande och förståelse.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar