Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Delaktighet

Den enskildes delaktighet, inflytande och självbestämmande är bärande principer för all vård och omsorg. Rätten till full delaktighet är central i kontakten med personer som har funktionsnedsättningar.

 

Omslag: Vägar till ökad delaktighetVägar till ökad delaktighet

Vägar till ökad delaktighet ger socialtjänsten stöd för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån den enskildes tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet.

Vägar till ökad delaktighet 

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplanerDelaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner beskriver hur personer som får stöd, service eller omsorg kan få inflytande över insatsernas genomförande.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner

Om vård- och omsorgstagarens delaktighetOm vård- och omsorgstagares delaktighet

Om vård- och omsorgstagares delaktighet beskriver kortfattat patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga i och ha inflytande över den egna vården och omsorgen.

Om vård- och omsorgstagares delaktighet

​Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården innehåller en sammanställning av forskning om hur stöd för egenvård, delat beslutsfattande och personcentrerad vård kan öka delaktigheten hos vuxna med långvariga sjukdomar.

 ​Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

Stödja vuxna personers vilja

Många personer med behov av stöd och service från socialtjänsten behöver stöd för att uttrycka sin vilja, kunna fatta underbyggda beslut och få sina rättigheter tillgodosedda. Därför behöver personal som möter personer med nedsatt beslutsförmåga ge dem stöd. Temat ​Stödja vuxna personers vilja beskriver hur handläggare och utförare kan stödja vuxna personer med funktionsnedsättning att uttrycka sin vilja.

​Stödja vuxna personers vilja

​Alternativ och kompletterande kommunikation

En förutsättning för att kunna påverka och vara delaktig är förmågan att kunna kommunicera med sin omgivning. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, stödjer kommunikation mellan människor, och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig.

Alternativ och kompletterande kommunikation