Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Förvärvad hjärnskada Stöd vid förvärvad hjärnskada

Stöd vid förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada kan ge kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar som kan vara bestående. Efter hjärnskadan kan vissa funktioner vara nedsatta och andra funktioner vara som före skadan. Därför är det ibland svårt att förutse vilket stöd en person med hjärnskada behöver.

​Vid förvärvad hjärnskada kan vissa funktioner vara starkt nedsatta medan andra fungerar mer eller mindre som tidigare. För att kunna stödja en person med förvärvad hjärnskada behöver man veta mer om personens kognitiva förmåga efter skadan. Med kognitiv förmåga menar man förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. Efter skador i hjärnan, speciellt de som drabbar flera områden, är det vanligt att de kognitiva funktionerna blir långsammare.

Några fler exempel på funktioner som kan påverkas vid en hjärnskada är minne, vakenhetsgrad, uppmärksamhet, språk, syn, tolkning av känselintryck, beslutsfattande och problemlösning. Hjärnskadan kan också leda till nedsatt impulskontroll eller nedsatt förmåga att planera och sätta igång med saker.

Behov av stöd

Inom habiliteringen kan man göra en bedömning av personens förmågor och behov av stöd. Habiliteringen kan göra en bedömning av personens förmåga att ta hand om sig själv i vardagen. De kan ge information och råd angående hjälpmedel och strategier för att underlätta för individen att bli delaktig eller självständig.

Olika stöd som kan erbjudas en person som har förvärvad hjärnskada är anpassning av uppgifter och fysiska miljöer med hjälp av till exempel bildstöd, rutinlistor, scheman och läs- och skrivhjälpmedel. Hjälpmedel kan förskrivas för att underlätta för personen att sköta sin personliga vård. Ibland behöver bostaden anpassas. Habiliteringen kan ge stöd till personen i att hitta strategier för att lösa svårigheter i vardagen och att tillägna sig eller återhämta kognitiva färdigheter.

Många personer med rörelsenedsättning behöver hjälp att träna och behålla sin rörelseförmåga. Individen, anhöriga och personal kan få handledning i hur träning kan ske regelbundet i vardagsmiljön. Träning kan även ske i olika former av gruppaktiviteter.

Genom individuell samtalskontakt kan personen få möjlighet att bearbeta tankar och känslor. Även närstående kan behöva psykologiskt stöd i den förändrade livssituationen.

Kommunikationssvårigheter

Personer som har förvärvad hjärnskada kan ha svårigheter att kommunicera. Svårigheterna är individuella och möjligheterna till kommunikation ser väldigt olika ut mellan olika personer. Därför behöver bemötande och kommunikationsstöd se olika ut. Det finns inte en lösning för alla men det finns bemötande som underlättar för många och som därmed bör vara en del av den kommunikativa omvårdnaden.

Kommunikativt förhållningssätt

Lyhördhet är en av grundpelarna i ett kommunikativt förhållningssätt. Alla personer kommunicerar, antingen medvetet eller omedvetet. Kommunikationen kan vara mer eller mindre svår att upptäcka och därmed att besvara. Ett kommunikativt initiativ kan vara allt ifrån en talad mening eller en visad bildsymbol till en reaktion av något slag, som att röra sig, titta mot ett visst håll eller göra ljud. Det måste finnas tid, kunskap och vilja för att fånga upp kommunikativa initiativ.

Några exempel på vad som kan vara viktigt att tänka på:

  • Förvänta dig att alla har något att bidra med. Tolka alla signaler från personen som kommunikation.
  • Se till att personens egna kommunikationshjälpmedel finns tillgängliga för personen.
  • Anpassa din kommunikation till den person du möter. Det kan gälla hur fort du talar, hur långa meningar du använder eller ordval. Markera då du byter ämne.
  • Ge lite extra svarstid. Ofta tar det längre tid att kommunicera för personer med förvärvad hjärnskada.
  • Förtydliga gärna det du säger till personen med bild, gester eller genom att visa konkret vad du menar.
  • Förbered tandläkarbesök och liknande med bilder på färdtjänst, väntrum, tandläkarstol och liknande.
  • Tillgång till smartphone eller digitalkamera underlättar hantering av anpassat bildstöd. 
 

 Kunskapsstöd