Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Hälsa Omvårdnad för god hälsa

Omvårdnad för god hälsa

Omvårdnad ingår i vissa insatser och kan vara en förutsättning för en persons hälsa. I ansvaret för omvårdnaden ligger att hjälpa den enskilde att få den hälso- och sjukvård, tandvård samt de hjälpmedel han eller hon behöver.

Omvårdnad ingår i vissa insatser som olika boendeformer enligt LSS och i daglig verksamhet. Begreppet omvårdnad inom LSS omfattar många delar och är ett samlingsbegrepp för allt som en person behöver hjälp med i sin dagliga livsföring. Det kan handla om stöd i att hålla kontakten med närstående och att planera sin framtid. Grundregeln är att stödet ska anpassas till mottagarens behov vilket även kan omfatta hjälp att komma till primärvård, specialistvård, habilitering eller tandvård.

Planering av stödet ska ske tillsammans med den enskilde och bör bidra till att stärka självkänslan med respekt för den enskildes fysiska och psykiska integritet. Ledord är trygghet samt fysisk, psykisk och social utveckling.

När det gäller barn med funktionsnedsättning behöver man också ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Personal och vårdnadshavare behöver dessutom komma överens om fördelningen av ansvar mellan dem.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser

Egenvård

Ibland behövs inte medicinskt utbildad personal för att en person ska kunna få sin behandling eller medicinering i hemmet. Då kan den som är ansvarig för den enskildes vård besluta att behandlingen eller medicineringen kan klaras av på egen hand, med hjälp av anhöriga eller personalen inom stöd och service. Egenvården och hur den ska utföras ska alltid bedömas från person till person och ska alltid kunna utföras på ett säkert sätt.

Hälso- och sjukvårdande uppgifter

I ansvaret för omvårdnaden ligger också att hjälpa den enskilde att få den hälso- ¬och sjukvård, tandvård samt de hjälpmedel han eller hon behöver.  Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå åt den som efter beslut av kommunen bor i bostad med särskild service för personer med funktionshinder.

Lex Maria

Det finns bestämmelser i patientsäkerhetslagen som anger att risker för vårdskador och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska rapporteras till ansvarig chef. Denna skyldighet att rapportera kallas lex Maria och gäller den personal som arbetar i en bostad med särskild service och som utför en hälso- och sjukvårdsuppgift.

Ledningen i en verksamhet är efter en sådan rapport skyldig att genomföra en utredning för att klarlägga händelsekedjan och vilka faktorer som medverkat. Det kan i sin tur bidra till att kunna förebygga och hindra att liknande händelser inträffar igen.

Läkemedelshantering

Ett vanligt behov av stöd och omvårdnad kan vara att få hjälp med att ta sin medicin. Regler och rutiner om läkemedelshantering finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården.

Ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet

Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter. Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna.

Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS kan förebyggas.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som tema på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser