Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Brukar- och patientinflytande

Brukar- och patientinflytande

Brukar- och patientinflytande är tänkt att stärka den enskildes ställning och socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens kvalitet.

 

Brukar- och patientinflytande avser ofta brukarnas och patienternas möjlighet att som individ eller grupp påverka innehållet i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser.

Brukar- och patientinflytande är tänkt att stärka den enskildes ställning och verksamhetens kvalitet. Det handlar också om att personer som får insatser ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för deras eget liv och vardag.

Brukar- och patientinflytande kan till exempel tillämpas genom kooperativ, områdesstyrelse, kundvalssystem, patientenkäter, brukarrevisioner och kvalitetssystem.

Olika nivåer av inflytande

Brukar- och patientinflytande kan ske på olika nivåer: individuellt inflytande, inflytande på verksamhetsnivå eller inflytande på organisations- eller systemnivå. Det innebär följande:

  1. Den enskildes möjlighet att påverka sin livssituation, den vård och det sociala stöd han eller hon får är ett så kallat individuellt inflytande eller individuell medverkan.
  2. Inflytande på verksamheten innebär möjlighet till medverkan i utveckling och beslut på verksamhetsnivå.
  3. Medverkan på organisations- eller systemnivå är exempelvis politiskt inflytande och påverkan eller medverkan när det gäller att ta fram policyprogram. Det är oftast av brukar- eller anhörigorganisationer som medverkar eller utövar inflytande på det sättet.

Fördelar med brukar- och patientinflytande

Det finns fördelar med brukar- och patientinflytande. Några är följande:

  • De som beslutar om eller utför vården och omsorgen får mer kunskap om målgruppernas behov och erfarenheter. Det ger bättre kvalitet och bättre service.
  • Det är mer effektivt att utgå från målgruppens faktiska behov än att utgå från behov tolkade av andra än målgrupperna själva.
  • Brukar- och patientinflytande jämnar ut maktbalansen mellan de aktörer som beslutar eller utför vård eller insatser, och de personer som får vården eller insatserna.
  • Möjligheten till inflytande kännetecknar en demokrati. I Sverige har vi tydligt tagit ställning för en demokrati som bygger på att människor ska kunna påverka de offentliga verksamheter de använder.

Hälso- och sjukvården är frivillig för patienten

All hälso- och sjukvård är med några få undantag frivillig för patienten. Det är den som har ett hälsoproblem som avgör om och när han eller hon vill eller behöver söka sjukvård. Söker man tandvård kan det också vara för att man vill få en förebyggande behandling. Det är den vårdsökande som avgör om behandlingen ska tas emot eller inte, eller om en påbörjad behandling ska avslutas.

Varje medborgare har ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Detta får under vissa villkor begränsas i lag. Sådana begränsningar finns till exempel i smittskyddslagen (2004:168), SML, lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), LPT, och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Hälso- och sjukvårdslagens (2017:30), HSL, och tandvårdslagens (1985:125), TL, krav på självbestämmande är stark. Rätten till information och inflytande är av avgörande betydelse för patientens möjlighet att utöva sitt självbestämmande och vara delaktig i vården. Det finns däremot ingen formell skyldighet för patienten att utöva sitt självbestämmande. Patienten kan överlämna till hälso- och sjukvårdspersonalen att till exempel ta ställning till valet av behandlingsalternativ i en viss situation.

Patienten har också rätt att avstå från en behandling. Om det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska ge patienten den valda behandlingen om det framstår som befogat med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen. Detta enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser