Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor

Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor

Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor är en kartläggning av kunskapsläget vad gäller interventioner för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor är en kartläggning av kunskapsläget vad gäller interventioner för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor som otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk samt beroende eller missbruk av alkohol.

Schizofreni är i de flesta fall en kronisk och invalidiserade psykisk sjukdom. Medellivslängden är i genomsnitt 15 år kortare för män och 12 år kortare för kvinnor än för den övriga befolkningen. Rökning, missbruk av alkohol och droger, bristfällig kosthållning samt brist på fysisk aktivitet är viktiga bidragande orsaker till en hög grad av andra samtidiga sjukdomar, till exempel diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar. 

SBU:s bedömning av kunskapsläget

  • En kombination av beteendepåverkande åtgärder som syftar till att främja både fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ger en liten minskning av kroppsvikt och BMI samt en liten förbättring av livskvaliteten hos personer med schizofreni.
  • Beteendepåverkande åtgärder som syftar till att främja fysisk aktivitet har en försumbar effekt på kroppsvikt och BMI, fysisk aktivitetsnivå och livskvalitet hos personer med schizofreni.
  • Rökavvänjningsläkemedlen bupropion och vareniklin ger en ökad rökfrihet hos personer med schizofreni.
  • För personer med schizofreni som är beroende av eller missbrukar alkohol används alkoholläkemedlen naltrexon, akamprosat, disulfiram och nalmefen. Studierna på denna patientgrupp är emellertid alltför få för att man ska kunna dra några slutsatser. Läkemedlen har dock visat sig ge god effekt hos andra patienter med beroende eller missbruk av alkohol.
  • Det saknas publicerade studier om kostnadseffektivitet avseende beteendepåverkande åtgärder för att främja fysisk aktivitet och hälsosam kost samt läkemedelsbehandling för att främja rökfrihet och begränsa beroende och missbruk av alkohol.

I SBU:s rapport från 2012 redovisades att personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd på många sätt fick sämre vård än andra trots att behovet är minst lika stort. Därmed riskerar patientgruppen att diskrimineras avseende lika tillgång till vård.

Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?