Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Förbättrat stöd till barn som anhöriga – slutrapport från ett regeringsuppdrag 2011–2014 samt pågående arbete

Förbättrat stöd till barn som anhöriga – slutrapport från ett regeringsuppdrag 2011–2014 samt pågående arbete

I Förbättrat stöd till barn som anhöriga sammanfattas utvecklingsarbetet för ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt förskola och skola. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Förbättrat stöd till barn som anhöriga

​I Förbättrat stöd till barn som anhöriga sammanfattas utvecklingsarbetet för ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt förskola och skola.

En omfattande satsning på stöd till barn som anhöriga har lett till att fler barn får stöd. Fler barn som anhöriga och deras behov uppmärksammas nu än år 2010, innan uppdraget startade och bestämmelsen om barn som anhöriga infördes i hälso- och sjukvårdslagen. Fortfarande uppmärksammas dock långt ifrån alla barn som anhöriga vilkas föräldrar är kända i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, så att deras behov av information, råd och stöd ska kunna tillgodoses. Variationen är stor mellan olika verksamheter, målgrupper och delar av landet.

Inom hälso- och sjukvården pågår ett arbete i de flesta landsting/regioner för att skapa strukturer för arbetet i form av politiska beslut, styrdokument, utpekat ansvar, barnombud, samverkansstrukturer, journalsystem, system för uppföljning med mera utifrån 2 g § HSL. En webbutbildning om bestämmelsen som tagits fram på uppdrag av Socialstyrelsen samt erfarenhetsutbyte mellan ansvariga kommer sannolikt att bidra till hållbara strukturer, ökad kompetens och att adekvata arbetssätt etableras. Ett fortsatt nationellt stöd från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, och Socialstyrelsen behövs i form av till exempel lärandeseminarier, erfarenhetsutbyte i nätverk, kunskapsförmedling med mera.

Inom socialtjänsten har ett arbete påbörjats i knappt en sjättedel av kommunerna för att skapa förutsättningar för bättre samordning i utredningar och insatser till barn och föräldrar när en förälder har ett missbruk. Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Nka ger kommunerna fortsatt stöd i att implementera ett familjeorienterat arbetssätt. Socialstyrelsen tar under 2015 fram ett brett kunskapsstöd för implementeringen även i övriga landet. Ökat fokus behövs på barn som anhöriga i socialtjänstens alla verksamheter. Det nämnda samarbetet med nationellt och regionalt stöd till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, blandade lärande nätverk med mera behöver fortsätta även efter 2015.

Personal inom förskola och skola behöver ha ökad uppmärksamhet på barn som anhöriga och deras behov. I samarbete med Skolverket har Socialstyrelsen påbörjat insatser för kompetensutveckling som behöver fortsätta även efter 2015.

Förbättrat stöd till barn som anhöriga – slutrapport från ett regeringsuppdrag 2011–2014 samt pågående arbete är utgiven av Socialstyrelsen.

Förbättrat stöd till barn som anhöriga på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman