Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vad har IVO sett? 2018

Vad har IVO sett? 2018 beskriver Inspektionen för vård och omsorgs, IVO:s, viktigaste iakttagelser, åtgärder och slutsatser för verksamhetsåret 2018.

​Rapporten Vad har IVO sett? 2018 beskriver IVO:s viktigaste iakttagelser, åtgärder och slutsatser för verksamhetsåret 2018. Rapporten redogör främst för avvikelser, det vill säga det som inte fungerar som det ska, för att peka på vad som behöver förbättras i vården och omsorgen.

IVO:s slutsatser är:

  • Patienter och brukare får inte sina behov tillgodosedda när personcentrering och samordning brister.
  • Patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte finns tillräckligt med personal eller personalen inte har tillräcklig kompetens.
  • Vård- och omsorgsgivarna behöver ta ett större ansvar för att kvalitetsarbetet verkligen fungerar.
  • Brister i lämplighet och kompetens leder till att ansökningar om tillstånd avslås.

Iakttagelserna är ett resultat av att IVO analyserat en stor mängd ärenden i sin tillsyn, tillståndsprövning och upplysningstjänst. Analysen har till exempel omfattat egeninitierade tillsynsärenden, enskildas klagomål, beslut om tillstånd, tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och anmälningar om missförhållanden och vårdskador.

Vad har IVO sett? 2018 på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?