Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – sjukdomsförebyggande metoder – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – sjukdomsförebyggande metoder – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – sjukdomsförebyggande metoder – indikatorer och underlag för bedömningar innehåller en utförlig beskrivning av metoden och resultat för samtliga indikatorer från utvärderingen av landstingens sjukdomsförebyggande arbete. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – sjukdomsförebyggande metoder – indikatorer och underlag för bedömningar

​Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana.

De allra flesta som har en ohälsosam levnadsvana vill förändra denna, och många vill ha stöd för att åstadkomma en förändring. Majoriteten av befolkningen är därför positiv till att vårdpersonalen diskuterar levnadsvanor när de tar kontakt med vården, och de flesta vill att vårdpersonalen ger stöd till förändringar i levnadsvanor i stället för att ge läkemedelsbehandling.

Arbetet med att förebygga sjukdomar har ett starkt stöd även bland chefer och vårdpersonal. De flesta som arbetar inom hälso- och sjukvården tycker att det är viktigt att vården arbetar med levnadsvanor, och de skulle också vilja arbeta mer med området än vad de gör idag.

Många landsting har arbetat aktivt med att införa de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, som Socialstyrelsen publicerade 2011. Men det finns skillnader mellan landstingen när det gäller hur mycket de har arbetat med införandet av riktlinjerna. Några landsting har precis börjat medan andra har kommit långt.

Utifrån vad som dokumenterats är det i dag endast en liten andel av patienterna som får åtgärder för att förbättra sina levnadsvanor. För att fler personer ska få insatser krävs det att hälso- och sjukvården utvecklar det interna arbetssättet, ökar personalens kompetens och ger medarbetarna bättre förutsättningar att arbeta med rådgivning kring levnadsvanor.

Socialstyrelsens rekommendationer

I utvärderingen lyfter Socialstyrelsen fram följande förbättringsområden:

  • fortsatta satsningar på arbetet med levnadsvanor
  • samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas
  • stöd till sjukdomsförebyggande åtgärder i stället för läkemedel
  • det behövs satsningar på specifika patientgrupper
  • personer med psykisk sjukdom behöver uppmärksammas
  • personalens möjligheter till kompetensutveckling behöver öka
  • bättre kunskap om och rutiner för att minska riskbruk av alkohol
  • bättre dokumentation.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – sjukdomsförebyggande metoder – indikatorer och underlag för bedömningar är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – sjukdomsförebyggande metoder – indikatorer och underlag för bedömningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman