Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Kartläggning av verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende – omfattning, innehåll och tillgång till behandlingen

Kartläggning av verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende – omfattning, innehåll och tillgång till behandlingen

Kartläggning av verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende kartlägger och analyserar innehållet och omfattningen av läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende. Det framkommer bland annat att resurserna för behandlingen varierar mellan landstingen. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Kartläggning av verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

​Socialstyrelsen har genomfört en kartläggning av innehållet och omfattningen av den läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende samt utifrån resultaten gjort en analys av tillgängligheten till behandlingen. Resultaten i Kartläggning av verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende – omfattning, innehåll och tillgång till behandlingen baseras på en enkätundersökning till samtliga identifierade verksamheter som bedriver behandlingen, kompletterat med en intervjustudie till ett urval verksamheter.

I september 2013 fanns det 110 verksamheter som bedrev behandlingen i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2009:27. Det finns ingen nationell entydig definition av vad som organisatoriskt sett är en LARO-verksamhet. Resurserna för behandlingen skiljer sig också åt mellan landstingen beroende på hur hälso- och sjukvården (psykiatrin inkluderat beroendevården) är organiserad inom respektive landsting.

Den 1 november 2013 var drygt 3 700 patienter inskrivna i behandlingen (skattat värde), varav 30 procent var kvinnor. Vid samma tidpunkt väntade drygt 500 personer på behandling.

Socialstyrelsens kartläggning visar att tillgången till och organisationen av resurserna för behandlingen varierar mellan landstingen. Bedömningar för inklusion, utredningsförande och innehåll i behandlingen skiljer sig åt mellan verksamheterna och ansvariga läkare. Det gäller både innehållet i den farmakologiska behandlingen och den psykosociala behandlingen som bör ingå som stöd till den enskilde. Graden av samverkan med socialtjänsten och inom hälso- och sjukvårdens olika vårdenheter, till exempel med psykiatrin och primärvården, varierar också stort.

Socialstyrelsen ser det som ett problem att det saknas en nationell samstämmighet om utformningen av den läkemedelsassisterade behandlingen. Olika utredningsförfaranden resulterar i att väntetiderna varierar, och i vissa fall blir orimligt långa, för att få en bedömning och beslut att skrivas in i behandlingen. Verksamheternas skilda förutsättningar för att administrera läkemedlet vållar problem för patienterna (geografiskt och tidsmässigt), eftersom den farmakologiska behandlingen ställer krav på patienten att ha en kontinuerlig kontakt med vårdenheten. Patienternas möjligheter att få de psykosociala stöd- och behandlingsinsatser han eller hon behöver för att klara kraven som ställs i behandlingen varierar också stort.

För att förbättra tillgängligheten till behandlingen och öka förutsättningarna för att patienter erbjuds en likvärdig vård föreslår Socialstyrelsen att det inleds ett arbete för att utveckla, i dialog med professionen, ett kunskapsstöd för den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiatberoende. Syftet med kunskapsstödet är bland annat att stödja hälso- och sjukvårdens personal att på ett mer likvärdigt sätt bedöma när behandling ska inledas, avslutas och hur den kan utformas.

Rapporten är en del i ett större projekt att öka kunskapen på området.

Kartläggning av verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende – omfattning, innehåll och tillgång till behandlingen är utgiven av Socialstyrelsen.

Kartläggning av verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman