Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Nationell läkemedelsstrategi

Nationell läkemedelsstrategi

Den nationella läkemedelsstrategin syftar till att öka samverkan inom läkemedelsområdet för att nå en säker, innovativ och jämlik läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle.

 

​Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram den nationella läkemedelsstrategin tillsammans med en bred uppslutning av aktörer på läkemedelsområdet. Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet.

Arbetet med strategin omfattar i stort sett läkemedlens hela värdekedja; från forskning och innovation till uppföljning av effekter i klinisk vardag. Arbetet har sedan starten 2011 bidragit till nationell samverkan med en tydlig arbetsprocess. Parterna – regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting – samt övriga aktörer har enats om vilka insatser som måste prioriteras på läkemedelsområdet för att visionen ska kunna förverkligas.

Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle

Visionen för strategin är Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Visionen är formulerad för att både ta till vara på den enskilda patientens och på samhällets intressen av en ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

Om läkemedel används rätt är de en stor tillgång för både patienter och samhälle. Med rätt läkemedelsanvändning menas att den är patientsäker och effektiv: rätt läkemedel i rätt dos till rätt patient vid varje enskilt tillfälle. Ytterst är målet att använda läkemedlen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för att kunna nå största möjliga hälsa för de resurser som avsätts för läkemedel.

Tre långsiktiga mål

Den nationella läkemedelsstrategin innefattar tre målområden med tillhörande 19 aktiviteter. Målområdena utgår ifrån några av de huvudsakliga utmaningarna som Sverige står inför på läkemedelsområdet.

De tre målområdena är följande:

 1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning.
 2. Tillgängliga läkemedel och jämlik användning.
 3. Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

Perspektivgrupper

I syfte att förstärka de tre målområdena och öka helhetsperspektiv och samverkan finns de tre tillhörande perspektiven patient, innovation och e-hälsa.

Aktiviteter

Det är 21 aktiviteter som ingår i handlingsplanen. Dessa har uppfyllt följande fyra urvalskriterier:

 • Aktiviteten har en hög angelägenhetsgrad.
 • Aktiviteten bidrar på ett märkbart sätt till att förverkliga något eller några målområden.
 • Aktiviteten är aktörssammansatt.
 • Aktiviteten har en genomförandeplan.

Dessa 21 aktiviteter kan du läsa mer om på Läkemedelsverkets webbplats.

Nationell läkemedelsstrategi på Läkemedelsverkets webbplats

En högnivågrupp driver arbetet

Arbetet med den nationella läkemedelsstrategin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementets statssekreterare som ordförande och med representanter för

 • E-hälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Läkemedelsindustriföreningen
 • Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Sveriges Apoteksförening
 • Sveriges Farmaceuter
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Sveriges Läkarförbund
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Vårdförbundet. 

Nationell läkemedelsstrategi på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd