Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Om spelproblem

Spel om pengar kan få allvarliga konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan, de sociala relationerna och för ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer.

​Spelproblem, spelberoende och de skadliga följderna av spelande med pengar uppmärksammas alltmer i Sverige. Spel om pengar kan få allvarliga konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan, de sociala relationerna och för ekonomin.

Hur vanligt är spelproblem?

Enligt Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning Swelogs från 2018 har ungefär 225 000 personer, 2,9 procent av Sveriges befolkning i åldern 18-84 år, viss risk för spelproblem. Ungefär 56 000 personer (0,7 procent) har förhöjd risk för spelproblem och 45 000 personer (0,6 procent) har spelproblem. Jämfört med tidigare undersökningar har antalet personer med viss risk och förhöjd risk för spelproblem minskat medan antalet personer med spelproblem har ökat.

Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer. Män spelar mer än kvinnor generellt, men enligt Swelogs 2018 finns inte längre någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller problemspelande, med undantag för åldersgruppen 18–24 år där männen dominerar.

Konsekvenser av spelproblem

Den som har spelproblem kan få svårt att begränsa sina utgifter för spel om pengar. Dessutom kan det vara svårt att begränsa tiden som ägnas åt spel. Spelproblemen kan också leda till relationsproblem, ekonomiska problem, sämre prestation på arbetet och i skolan och till psykisk ohälsa.

Anhöriga och närstående påverkas av spelproblem

De negativa konsekvenserna av att ha spelproblem drabbar inte bara den som spelar. Enligt uppgifter från Swelogs från 2018 delar ungefär 165 000 personer hushåll med någon som har ett problemspelande. 68 000 av dem är barn under 18 år.

Anhöriga och närstående påverkas på olika sätt. Känslor av skuld och skam hos personer med spelproblem skadar ofta relationerna till omgivningen, till exempel när familjen, släktingar, vänner och andra i personens närhet känner sig lurade och förlorar tilltron till den som spelar.

Många drabbas ekonomiskt

Många anhöriga och närstående drabbas ekonomiskt av spelandet. Ofta lånar de ut pengar, betalar skulder, eller blir bestulna på pengar som en konsekvens av en personens spelande. En partner som har gemensam ekonomi med den som har spelproblem drabbas särskilt hårt. Även släktingar och vänner som lånar ut pengar påverkas.

Anhöriga och närstående till personer med spelproblem mår generellt sett sämre, konsumerar mer alkohol och har sämre ekonomi än personer som inte har en anhörig eller närstående med spelproblem.

Barn och unga som anhöriga

Barn och unga behöver bland annat känslomässig närvaro och trygghet för att utvecklas och må bra. Därför blir de extra utsatta när en förälder eller vårdnadshavare har spelproblem. Problem som kan uppkomma är:

  • ekonomiska svårigheter
  • hot om avhysning eller i värsta fall avhysning från bostad
  • arbetslöshet
  • separation eller skilsmässa
  • konflikter
  • våld mot barnet eller någon i familjen
  • föräldern riskkonsumerar alkohol eller använder droger
  • föräldern är deprimerad eller har ångest
  • föräldern är känslomässigt eller praktiskt frånvarande
  • bristande tillit.

Barn och unga som växer upp i familjer där någon vuxen har spelproblem kan därför vara i behov av stöd och hjälp. Det är viktigt att både de vuxna som har spelproblem och deras barn får hjälp.

Definitioner av spelproblem

Flera olika termer och begrepp används om problem med spel om pengar. Det kan vara spelproblem, spelmissbruk, spelberoende, hasardspelssyndrom, problemspelande, riskabelt spelande och överdrivet spelande. De olika begreppen avser ofta olika saker, men de används också olika beroende på sammanhang.

Ibland använder vi begrepp som har en mer specifik betydelse för att synliggöra ett speciellt sammanhang, till exempel i olika mätinstrument.

Spelproblem

Spelproblem är ett samlingsbegrepp som beskriver de negativa sociala, ekonomiska eller hälsomässiga konsekvenser som spel om pengar kan få.

Spelproblem används också ofta i forskningssammanhang för att beteckna när spelaren har bristande kontroll över sitt spelande och när spelandet ger upphov till påtagliga negativa konsekvenser. Spelproblem är också ett specifik mått enligt mätinstrumentet PGSI, där de med mest allvarliga problem, det vill säga de som får 8 poäng eller mer på PGSI-skalan.

Spelmissbruk

Spelmissbruk saknar en formell definition men används ofta för att beskriva negativa konsekvenser av spel. Begreppet missbruk används främst inom socialtjänsten, men används både i socialtjänstlagen, SoL och i hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Ofta syftar missbruk på de negativa sociala konsekvenserna för en individ, medan beroende beskriver de negativa biologiska och medicinska aspekterna.

Spelberoende

Spelberoende betyder att problemen är så allvarliga att det kan vara ett kliniskt beroende. Spelberoende är en specifik diagnos, till exempel i officiell svensk hälso- och sjukvårdsstatistik som använder sig av WHO:s diagnossystem ICD-10.

Hasardspelssyndrom

Hasardspelssyndrom är en psykiatrisk diagnos för spel om pengar enligt DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) och avser i allmänhet den grupp som har allra störst problem på grund av sitt spelande. Hasardspelssyndrom och spelberoende används i princip på samma sätt.

Överdrivet spelande

I folkhälsopolitikens målområde om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar ingår att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Som indikatorer för överdrivet spelade ingår förutom spelproblem även indikatorn spelande bland barn och unga som inte har åldern inne för att få spela. I Sverige är åldersgränsen 18 år för att spela om pengar utom på Casino Cosmopol där åldersgränsen är 20 år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser