Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem

Kvinnor med missbruks- och beroendeproblem befinner sig ofta i situationer som ökar risken att utsättas för våld. Samtidigt drar sig många för att söka hjälp. Därför är det viktigt att personal som kommer i kontakt med dessa kvinnor har ett gott bemötande och att de vågar fråga om våld.

 

​Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig ofta i livssituationer som ökar risken för att utsättas för våld. Samtidigt kan de ha svårare än andra våldsutsatta kvinnor att få stöd och hjälp. Våldet ses ofta som en konsekvens av missbruket vilket gör att våldsutsattheten inte uppmärksammas eller kanske negligeras av samhället.

Kvinnor som har problem med missbruk utsätts för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, och våldet kan vara mycket grovt. Förövaren är ofta en partner eller före detta partner. Förövaren kan också vara en bekant eller yrkesutövare som kvinnorna möter, till exempel poliser, väktare eller behandlingspersonal.

Kvinnorna söker ofta vård först när de fått allvarliga skador och de kan också vara svåra att motivera till varaktiga kontakter med socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Omfattande problem ökar behovet av stöd och behandling

Många kvinnor i missbruk har omfattande problem som gör att de behöver både stöd, behandling och vård. Utöver utsatthet för våld och missbruk kan dessa kvinnor till exempel ha psykisk eller fysisk ohälsa, vara arbetslösa, ha ekonomiska problem och kanske vara hemlösa. I vissa fall kan de ha erfarenhet av kriminalitet och av att sälja sex.

Flera forskningsstudier har visat att övergrepp i barndomen är vanligare bland kvinnor i missbruk eller beroende än bland övriga kvinnor. Det är också vanligt att kvinnor som har kontakt med psykiatrin har varit utsatta för olika former av fysiska övergrepp både som barn och vuxna. Det gäller inte minst kvinnor med psykisk ohälsa i form av missbruk, posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, depression, självmordsbenägenhet och psykossjukdomar.

Vanligt med behov av stöd inom andra områden

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem kan ofta ha problem inom flera livsområden som gör att de har behov av stödinsatser, behandling och vård. De kan exempelvis ha behov av stöd för psykiska eller fysiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Problemen kan också handla om svag ekonomi, osäker bostadssituation eller erfarenhet av att sälja sexuella tjänster. Samtidigt är våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem inte är en homogen grupp utan individer som lever under olika sociala villkor och med olika förutsättningar. Den enskilda individen ska alltid vara utgångspunkten för bedömning av situationen och behoven.

Svårt att ta sig ur en våldsam tillvaro

Att ta sig ur en våldsam relation kan vara svårt för många kvinnor som utsätts för våld. När våld begås av en närstående finns det starka bindningar mellan den som utövar våldet och den som utsätts för det. Ekonomiska, praktiska och sociala band kan hindra den som är utsatt att lämna relationen.

För våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem kan det vara särskilt svårt att ta sig ur en våldsam tillvaro på grund av det dubbla beroendet: av mannen och relationen i sig, liksom av drogerna.

Många drar sig för att söka hjälp

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem kan ha svårt för att söka hjälp för sin våldsutsatthet. Bland annat kan det bero på rädsla för att bli avvisad på grund av missbruket, att inte bli trodd, att missbruket ska avslöjas, att råka ut för repressalier från förövaren eller att bli sedd som en dålig förälder.

Andra skäl till att kvinnorna sällan söker hjälp kan vara att de inte har någon tilltro till myndigheter, att de ser våldet som ett normalt inslag i sin vardag och att de dessutom ser sig själva som medansvarig för våldet.

Att fråga om våld

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver upptäcka personer som är utsatta för våld för att kunna erbjuda vård, stöd och hjälp. Att fråga om våld är därför grundläggande för att upptäcka om någon är utsatt.

Läs mer: Så kan utsatthet för våld upptäckas inom temat Våld i nära relationer på Kunskapsguiden

Att fråga om våldsutsatthet är viktigt i samband med utredning av missbruk och beroende eftersom det kan ha stor betydelse för den fortsatta behandlingsplaneringen. Att undersöka om kvinnan har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan också vara av stor betydelse eftersom det är vanligt bland kvinnor med erfarenhet av missbruk och psykisk ohälsa. Frågor om erfarenhet av våldsutsatthet finns i kartläggnings- och bedömningsinstrumenten ASI och DOK.

Läs mer: ASI-intervjun ­– en bedömnings- och uppföljningsmetod på Socialstyrelsens webbplats

 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd