Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Äldre riskerar att bli utan insatser vid missbruk

Äldre riskerar att bli utan insatser vid missbruk

Konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion syns bland äldre över 65 år, men beredskapen i kommunerna släpar efter. Bara en av tio har rutiner för hur äldreomsorgens handläggare ska agera vid tecken på att äldre personer missbrukar alkohol eller läkemedel.

​Äldre över 65 år utgör drygt 1,9 miljoner människor och nya generationers pensionärer har en högre alkoholkonsumtion idag än tidigare. Sedan början av 2000-talet har andelen äldre som vårdas för en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion ökat.

I alla andra åldersgrupper minskar de alkoholrelaterade dödsfallen, men den nedgången syns inte i åldrarna 65–79 år.

Rutiner saknas ofta

Trots att andelen äldre som får alkoholrelaterade problem ökar går utvecklingen för att möta behoven långsamt. I de öppna jämförelserna av missbruks- och beroendevården 2015 framkommer att endast en av tre kommuner i landet har rutiner för samordning mellan äldreomsorgen och missbruks- och beroendeverksamheten inom socialtjänsten.

Behov av utveckling

Bara 10 procent av kommunerna har rutiner för hur äldreomsorgens handläggare ska agera vid tecken på att äldre personer missbrukar alkohol och läkemedel.

I Socialstyrelsens rapport Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – lägesrapport 2015 finns också en genomgång av skillnaderna i landet. Flest insatser från socialtjänstens beroendeverksamheter till åldersgruppen 65–79 år hade Norrbotten, medan Södermanland hade minst. Frivillig institutionsvård var vanligast i Gävleborg, tätt följt av Stockholm och Uppsala.

Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Arbetet sker även i samråd med Vård-företagarna och Famna.

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård på Socialstyrelsens webbplats

Tillbaka till aktuellt