Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Allt färre sjuka äldre bor på äldreboende

Allt färre sjuka äldre bor på äldreboende

De senaste åren har möjligheterna för de mest sjuka äldre att bo på äldreboende begränsats och allt fler bor kvar hemma, trots omfattande behov. Det enligt Socialstyrelsens årliga rapport om läget i vården och omsorgen, som också visar på svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom flera områden.

​Andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och ändå bor kvar hemma har ökat från 67 till 74 procent åren 2008–2013.

Även bland alla över 80 år har andelen som bor på äldreboende minskat. Andelen med hemtjänst har i stort varit oförändrad även om antalet ökat. En del äldre vill bo hemma så länge som möjligt medan andra skulle önska och behöva en plats på ett boende. Ett 80-tal kommuner uppger att de har brist på platser i äldreboenden, enligt en enkät som Boverket gjorde 2014. Än fler räknar med att ha brist om fem år.

Nya registeranalyser visar också att en flytt till äldreboende ofta föregås av en sjukhusvistelse, och att många inte hinner bo där så länge. Drygt två av tio avlider inom ett halvår och drygt fyra av tio inom ett och ett halvt år.

Rapporten visar även att antalet årsanställda inom äldreomsorgen ökat i takt med ökningen av antalet äldre. Men enligt en prognos av Statistiska centralbyrån kan det om 20 år saknas uppemot 160 000 utbildade undersköterskor. Bakom detta ligger kraftigt ökande behov, stora pensionsavgångar och att för få utbildar sig till yrket.

Problem med att rekrytera och behålla kompetent personal syns även på andra områden.

Hinder i arbetet med barn som far illa

Inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård har hög personalomsättning i kombination med många nyutexaminerade handläggare blivit ett hinder för utvecklingen av kompetens och kvalitet i verksamheterna. Det har exempelvis uppdagats flera fall där anmälningar om att barn far illa inte utretts i tid, eller inte alls. Socialstyrelsen kommer inom kort att träffa bland annat ansvarig minister och den nationella barnsamordnaren, samt ett antal myndigheter och aktörer, för att diskutera vad som kan göras för att vända utvecklingen.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – lägesrapport 2015 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt