Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Brist på stöd till alkoholskadade barn

Brist på stöd till alkoholskadade barn

Det finns stora brister i stödet till barn som fått fosterskador på grund av att modern använt droger eller alkohol. En kartläggning tyder på att betydligt fler barn skadas än vad som upptäcks, vilket innebär att barnen inte får rätt stöd.

​Socialstyrelsen beskriver i en ny rapport samhällets stöd till barn vars föräldrar missbrukar, har psykisk ohälsa, är allvarligt sjuka, plötsligt avlider eller då det finns våld i familjen. En av de mest utsatta grupperna är barn som skadas av alkohol och droger under fostertiden. Skadorna kan till exempel innebära tillväxthämning, organskador, skador på centrala nervsystemet samt andra mer svårdefinierade tillstånd.

Oklart ansvar

Underdiagnostiken innebär att många barn riskerar att bli utan stöd. Idag råder oklarhet kring vem som har ansvar för att följa barn som man misstänker utsatts för alkohol under fostertiden och ge dem det stöd de behöver. Det finns inte heller någon samlad bild av vilka pedagogiska, sociala och medicinska åtgärder som erbjuds barn med fetalt alkoholsyndrom.

Angeläget med stöd

Socialstyrelsen bedömer det som angeläget att regeringen uppmärksammar behovet av stöd till dessa barn i samband med översynen av strategin för ANDT, alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det behövs också en satsning för att bygga upp en samlad kompetens för utredning, diagnostik och stöd till dessa barn.

Förbättrat stöd till barn som anhöriga på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt