Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt För få KOL-patienter får hjälp att sluta röka

För få KOL-patienter får hjälp att sluta röka

Astma och KOL är folksjukdomar som orsakar andningsproblem och genererar höga kostnader för samhället. Att sluta röka är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att minska sjukligheten. Möjligheten att få hjälp till rökstopp skiljer mellan de olika landstingen.

​Den absolut viktigaste åtgärden vid KOL är rökstopp, vilket markant minskar försämringen av lungfunktionen. Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL visar att nästan alla primärvårdsenheter erbjuder någon form av hjälp till rökstopp för personer med KOL, oftast genom kvalificerat rådgivande samtal. Det finns dock stora skillnader mellan landstingen.

Utvärderingen visar överlag på positiva resultat, men det finns en rad förbättringsområden för att minska patienternas lidande. Det handlar bland annat om att öka patientutbildningen för egenvård, bättre vårdsamverkan kring patienten och att fler KOL-patienter bör få en lungfunktionsmätning, så kallad spirometri.

Rutiner för att upptäcka astma

För astmapatienter pekar utvärderingen även på andra förbättringsområden. Astma är den vanligaste sjukdomen bland barn och unga och det är viktigt att den upptäcks tidigt för att öka sjukdomskontrollen. Chansen för tidig diagnos ökar om det finns etablerade rutiner för när en utredning ska inledas. Nästan alla barnmottagningar uppger att de har sådana rutiner, men bara hälften av de svarande primärvårdsenheterna.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Vård vid astma och KOL – Förbättringsområden, bedömningar och sammanfattning på Kunskapsguiden

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Vård vid astma och KOL – Mått och underlag för bedömningar på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt