Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Kartläggning av behov av kunskapsunderlag i socialtjänsten

Kartläggning av behov av kunskapsunderlag i socialtjänsten

Socialstyrelsens har för första gången kartlagt behoven av kunskapsunderlag i socialtjänsten. Resultatet visar att det behövs underlag på alla socialtjänstens områden, med betoning på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga.

​Socialstyrelsen har för första gången kartlagt socialtjänstens behov av kunskapsunderlag. Frågor har ställts till slumpvis valda enhetschefer i socialtjänsten, ett antal FoU-enheter, myndigheter, universitet, yrkesföreningar, fackförbund, föreningar för privat respektive idéburen vård och omsorg samt SKL:s samordnare för socialtjänstens områden.

Utskicket nådde 446 personer och organisationer. Den totala svarsfrekvensen uppgår till knappt 50 procent. Med anledning av materialets låga svarsfrekvens kan varken prioriteringar, slutsatser eller vidare analyser låta sig göras.

Resultaten visar att:

  • Det finns behov av kunskapsunderlag på samtliga socialtjänstens områden, dock med en tyngdpunkt på områdena äldre, funktionshinder samt barn och unga.
  • Det finns många olika typer av behov på socialtjänstens områden, men återkommande teman rör insatser och arbetssätt, utredning och dokumentation samt uppföljning.
  • Svaren från socialtjänstens enhetschefer skiljer sig från övriga organisationers svar på några punkter. Enhetscheferna anger fler behov för klienter med multiproblematik och juridiska problem relaterade till det dagliga arbetet.
  • Svaren från övriga organisationer skiljer sig från enhetschefernas svar på några punkter. Övriga organisationer anger fler behov kring uppföljnings- och implementeringsarbetet.
  • Många av de behov som anges har redan existerande kunskapsunderlag, framtagna av Socialstyrelsen eller andra organisationer.

Socialtjänstens behov av kunskapsunderlag – en kartläggning på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt