Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Ny lagstiftning från 1 januari 2015

Ny lagstiftning från 1 januari 2015

Regeringskansliet har samlat de viktigaste lagarna och förordningarna som ändras eller är nya från 1 januari 2015. Några av dessa lagar och förordningar berör områdena på Kunskapsguiden.

​Regeringskansliet har samlat de viktigaste lagarna och förordningarna som ändras eller är nya från 1 januari 2015. Kunskapsguidens områden berörs främst av

  • Patientlagen (2014:821)
  • Förordningen (1993:1091) om assistansersättning
  • Diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen (2010:800) och lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

Patientlagen (2014:821)

Genom den nya patientlagen stärks patientens möjlighet till inflytande i hälso-och sjukvården. Lagen innehåller motsvarigheter till de nuvarande bestämmelserna om vårdgaranti, fast vårdkontakt samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Möjligheten att få en så kallad second opinion utvidgas. Patienten ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas till att även gälla patienter från andra landsting.

Förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Schablonbeloppet för assistansersättning per timme höjs med 4 kronor till 284 kronor. Beloppet bestäms av regeringen som ett schablonbelopp för varje år efter förslag från Försäkringskassan, som dessförinnan hört Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i frågan.

Diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen (2010:800) och lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Det här förbudet mot diskriminering ska gälla inom i stort sett samtliga samhällsområden.

Ordet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i diskrimineringslagen, lagen om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av arbetstagare.

Mer information och fler lagar och förordningar

Mer information om dessa och andra lagar och förordningar finns i Regeringskansliets sammanställning.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2014/2015 på Regeringskansliets webbplats

Tillbaka till aktuellt