Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Nytt kunskapsstöd om stöd till barn som anhöriga

Nytt kunskapsstöd om stöd till barn som anhöriga

Socialstyrelsen ger ut ett nytt kunskapsstöd som syftar till att barn som anhöriga ska få ändamålsenligt stöd. Kunskapsstödet vänder sig till pedagoger och andra som dagligen möter barn och unga, samt till elevhälsan.

​Barn som anhöriga – stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma är ett komplement till Socialstyrelsens sammanfattning av kunskapsläget i Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. Barn som anhöriga – stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma syftar till att barn som anhöriga ska få ändamålsenligt stöd.

Barn som anhöriga vänder sig till pedagoger och andra som dagligen möter barn och unga. Kunskapsstödet vänder sig också till elevhälsan, som har ett särskilt uppdrag gentemot barn som är i behov av särskilt stöd.

Personal i förskola och skola kan bidra med att

  • upptäcka och uppmärksamma när barn har föräldrar med svårigheter
  • samtala med barn och föräldrar om situationen
  • samarbeta med föräldrarna och barnet kring situationen
  • se till att situationen i förskolan eller skolan blir så bra som möjligt
  • visa omsorg om och respekt för barnet och föräldrarna
  • vid behov ge barn extra stöd i förskolan respektive stöd för att klara skolarbetet
  • se till att barn får tillgång till förskolans stödfunktion eller skolans elevhälsa och annan form av stöd när så behövs
  • ge föräldrar information om och motivation till att vid behov ansöka om stödjande insatser från socialtjänsten
  • göra en anmälan till socialtjänsten när det finns oro för att barnet far illa eller riskerar att fara illa
  • vid behov samverka med andra instanser, som socialtjänst och hälso- och sjukvård.

I kunskapsstödet ges också förslag till diskussionsfrågor vad gäller barns och ungas behov när föräldrar har olika slags svårigheter.

Barn som anhöriga på Socialstyrelsens webbplats

Barn som anhöriga som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt