Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Patientsäkerhet lönar sig för patienten och vården

Patientsäkerhet lönar sig för patienten och vården

Nästan var tionde sjukhusvårdad patient drabbas av någon form av skada som i efterhand har bedömts att den kunnat undvikas. En stor del av vårdens resurser belastas i onödan.

​Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har granskat nära 20 000 sjukhusjournaler 2013 inom ramen för patientsäkerhetssatsningen. Totalt beräknas skador som kunnat undvikas kosta drygt 8 miljarder kronor om året räknat i kostnader för extra vårddagar. I genomsnitt fördubblas vårdtiden för patienter med vårdskador. Det innebär att nära tio procent av alla vårdplatser upptas av patienter vars vårdtid förlängts på grund av vårdskada.

Det framgår av rapporten Patientsäkerhet lönar sig.

Patientsäkerhet lönar sig

Många landsting och regioner har efterfrågat uppskattningar av kostnader för skador i vården.

Nu har ett större antal vårdtillfällen granskats, merkostnader för enskilda skadetyper beräknats, och en bedömning gjorts om skadorna hade kunnat undvikas.
Resultaten ska dock tolkas med viss försiktighet. De som drabbas är ofta sjukare med större merkostnader för de skador som uppstår. Samtidigt underskattas sannolikt samhällets totala kostnader för skadorna.

Äldre patienter skadas mest

Det är vårdrelaterade infektioner, VRI, trycksår och fallskador som medför störst merkostnad per skada, varav de två första orsakar störst totala kostnader.

Granskningen är gjord vid 55 olika sjukhus från universitetssjukhus till mindre länsdelssjukhus. Antalet vårdtillfällen med skador stiger med ökande ålder för patienterna. Drygt hälften av skadorna, 52 procent, var lindriga, 42,5 procent ledde till förlängd sjukhusvistelse och 5,6 procent av skadorna ledde till permanent skada eller bidrog till att patienten avled.

Nyheten i sin helhet på SKL:s webbplats

Patientsäkerhet lönar sig på SKL:s webbplats

Patientsäkerhet lönar sig som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt