Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Patientsäkerheten skiljer stort mellan landstingen

Patientsäkerheten skiljer stort mellan landstingen

Nästan var tionde patient i hälso- och sjukvården drabbas av vårdskador. Men skillnaderna är stora mellan landstingen, exempelvis när det gäller vårdrelaterade infektioner och trycksår. Det tyder på att fler skador kan förhindras, enligt Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet.

​Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan och ligger kvar på en oförändrat hög nivå sett till hela landet: andelen patienter som drabbas i samband med sjukhusvård har varit runt 9 procent sedan 2009. Samtidigt varierar förekomsten från 5 till 13 procent mellan landstingen, enligt den senaste mätningen från 2014.

Goda hygienrutiner är en förutsättning för att minska smittspridningen. Trots det följer en fjärdedel av vårdpersonalen ännu inte Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien från 2007.

Fördubblad vårdtid

Rapporten visar också att trycksåren, som är en annan vanlig vårdskada, har minskat marginellt nationellt de senaste åren. Även här finns stora skillnader, och spridningen är nu 5 till 19 procent i landstingen.

De allvarligaste vårdskadorna, som gör att patienten avlider eller får bestående men, har däremot minskat jämfört med en studie Socialstyrelsen presenterade 2008.

En framgångsfaktor för ökad patientsäkerhet är att landstingens ledningar visar att området är prioriterat, återkopplar resultat och ställer krav på förbättringar. Men vårdpersonal i alla landsting upplever högsta ledningens stöd som lågt. Även personalens benägenhet att rapportera misstag är alarmerande låg.

Lägesrapporten bygger bland annat på uppgifter ur Socialstyrelsens öppna jämförelser samt på journalgranskningar och andra undersökningar som sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting.

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt