Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Tidig diagnos av astma och KOL minskar lidande

Tidig diagnos av astma och KOL minskar lidande

Astma och KOL är luftvägssjukdomar som orsakar stort lidande och drabbar över en miljon svenskar. Med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer ska patienterna få tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll och fler återbesök.

​Det finns i dag en stor underdiagnostik av luftvägssjukdomarna astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, vilket innebär att många saknar en effektiv behandling. Idag lever 800 000 personer i Sverige med astma som främst orsakas av luftvägsinfektioner, allergi, rökning och dålig inomhusmiljö. Mellan 400 000 och 700 000 personer lider av KOL där rökning oftast är orsaken. Både astma och KOL orsakar andningsproblem och kan innebära stort lidande.

Socialstyrelsens nya riktlinjer syftar till att fånga upp och diagnostisera sjukdomarna tidigt.

Stöd att sluta röka

Både vid astma och KOL är det viktigt att rökande patienter får stöd att sluta. För KOL-patienter är rökstopp den enda åtgärden som kan bromsa sjukdomsförloppet. Båda sjukdomarna är komplexa och kräver ofta flera olika behandlingsmetoder. För att säkerställa att patienten får rätt behandling betonas vikten av interprofessionell samverkan mellan läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister och kuratorer. Ett exempel är det enkla gångtest som Socialstyrelsen rekommenderar för att undersöka KOL-patienters fysiska kapacitet. Vid nedsatt kapacitet bör konditions- och styrketräning erbjudas, vilket ökar funktionsförmågan och livskvaliteten.

Sparar pengar på sikt

På kort sikt bedöms de nya riktlinjerna för vård vid astma och KOL innebära ökade kostnader, främst på grund av den ökade frekvensen av återbesök. På längre sikt bedöms dock rekommendationerna leda till stora besparingar då sjukdomarna kan upptäckas och behandlas tidigare. De nationella riktlinjerna träder i kraft nu men är en remissversion. Den slutgiltiga versionen publiceras under hösten 2015.

Nyheten i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL – stöd för styrning och ledning – remissversion på Socialstyrelsens webbplats

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL – stöd för styrning och ledning – remissversion som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt