Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Digital teknik som verktyg för ökad delaktighet och inkludering

Digital teknik som verktyg för ökad delaktighet och inkludering

Digital teknik som verktyg för ökad delaktighet och inkludering visar att kommunerna har behov av fortsatt stöd gällande implementering av digital teknik. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Digital teknik är ett viktigt verktyg för att bidra till att personer med funktionsnedsättning får bättre levnadsvillkor och blir mer delaktiga i samhället. Att använda digital teknik är också ett medel för att tillgodose rättigheterna enligt Förenta Nationernas, FN:s, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Digital teknik som verktyg för ökad delaktighet och inkludering beskriver MFD:s arbete under 2017 med att ge stöd till kommuner och andra aktörer genom att ta fram och sprida kunskap om välfärdsteknik, utmaningar på området samt slutsatser och bedömning kring det fortsatta arbetet.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen men också till personal inom kommun och landsting och andra aktörer som arbetar med digital teknik.

Några resultat och bedömningar

MFD bedömer att det finns ett fortsatt behov av stöd till kommunerna gällande implementering av digital teknik.

Antalet kommuner som har infört digitala trygghetslarm har ökat stort och många är inne i en digitaliseringsfas. Däremot har inte lika många kommuner implementerat annan digital teknik. Att förstå kommunernas behov av stöd och att följa upp hur tekniken används är grundläggande för att kunna ge rätt sorts stöd. Det finns även behov av att öka kunskapen på området genom bland annat forskning.

MFD menar vidare att det behövs ett tydligt strategiskt arbetssätt för att implementera digital teknik. Det är därför fortsatt angeläget att det finns ett samordnat arbete runt detta på nationell, regional och lokal nivå.

En jämlik tillgång är centralt för att personer ska kunna ta del av tekniken och för att användningen ska leda till förbättrade levnadsvillkor. Ett ökat innovationsarbete är dessutom viktigt. Framförallt utveckling av olika produkter och tjänster för att stödja behoven hos den enskilde och tillgodose behov av användbarhet och tillgänglighet.

Digital teknik som verktyg för ökad delaktighet och inkludering är utgiven av MFD.

Digital teknik som verktyg för ökad delaktighet och inkludering på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?