Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser folkhälsa 2019

Öppna jämförelser folkhälsa 2019

Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 visar att folkhälsan i Sverige är fortsatt god men att det finns stora skillnader i befolkningen beroende på var man bor, kön, ålder, samt socioekonomi. Rapporten har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Omslag: Öppna jämförelser folkhälsa 2019

​Öppna jämförelser folkhälsa 2019 innehåller jämförelser av folkhälsan mellan regioner och mellan kommuner. De regionala och lokala resultaten redovisas i relation till resultat för riket i stort, och hur det ser ut i olika grupper i samhället.

Några resultat

Övergripande visar rapporten att folkhälsan i Sverige är fortsatt god men att det finns stora skillnader i befolkningen beroende på var man bor, kön, ålder, samt socioekonomi. Skillnaderna inom en region är större än skillnader mellan regioner, och skillnader mellan grupper med olika utbildningsbakgrund är ofta större än skillnader mellan kvinnor och män. Skillnaderna tycks inte minska och har i vissa fall till och med ökat.

Hälsan utvecklas inte lika gynnsam för dem med förgymnasial utbildning jämfört med dem med eftergymnasial utbildning, sett till medellivslängd, självskattad hälsa, fetma, hjärtinfarkt och lungcancer.

Livsvillkor och levnadsförhållanden skiljer sig åt avsevärt mellan kommunerna, sett till behörighet till gymnasiet och långtidsarbetslöshet, liksom upplevelsen av trygghet och tillit som också visar stora skillnader mellan olika grupper i samhället.

Levnadsvanorna utvecklas inom några områden positivt, såsom minskad daglig rökning bland unga och bland gravida samt minskad riskkonsumtion av alkohol bland unga. För levnadsvanor, liksom för övriga resultat, finns skillnader mellan olika delar av landet och mellan olika grupper i samhället.

Öppna jämförelser kan användas i förbättringsarbete

Syftet med Öppna jämförelser folkhälsa är att stimulera aktörer på lokal och regional nivå till fördjupade diskussioner, analyser och förbättringsarbete. Utvärderingar av tidigare rapporter visar att Öppna jämförelser folkhälsa har använts i behovsanalyser, som underlag i dialog med politiska nämnder och ledningsgrupper.

Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Öppna jämförelser folkhälsa 2019 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman