Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – Del 1 – god kvalitet i verksamheten – resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – Del 1 – god kvalitet i verksamheten – resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 1 presenterar resultatet av öppna jämförelser med fokus på förutsättningar för god kvalitet i verksamhet med ekonomiskt bistånd. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – Del 1 – god kvalitet i verksamheten – resultat, metod och indikatorer

​Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 1 – god kvalitet i verksamheten – resultat, metod och indikatorer presenterar öppna jämförelser och belyser förutsättningar för god kvalitet i verksamhet med ekonomiskt bistånd på en övergripande nivå. Totalt redovisas resultaten för 36 indikatorer och där det är möjligt görs jämförelser med tidigare år och mellan olika kommuntyper.

Resultaten bygger i huvudsak på Socialstyrelsens enkät till samtliga kommuner och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Svarsfrekvensen på enkäten var 94 procent.

Rapporten visar bland annat följande:

  • På riksnivå har det skett en positiv utveckling för i stort sett alla indikatorer, vilket tyder på att kommunerna har bättre kvalitet i verksamheten med ekonomiskt bistånd. Det finns dock fortfarande ett stort behov av verksamhetsutveckling på flera områden, exempelvis när det gäller en trygg och säker ärendehantering. Rutiner för hanteringen av ärenden som rör utsatta grupper med behov av skydd och stöd saknas fortfarande i hälften av landets kommuner.
  • Den formaliserade samverkan med externa aktörer har ökat. Den största ökningen har skett med öppenpsykiatrin där andelen kommuner i riket med överenskommelser har tredubblats under en treårsperiod. Beträffande samverkan med landstinget märks dock stora skillnader mellan olika län. Variationen ligger mellan 0 och 80 procent när det gäller andelen kommuner som har överenskommelser med primärvård och öppenpsykiatri.
  • Bemanningen varierar stort på kommunnivå. I genomsnitt hanterar handläggare av ekonomiskt bistånd 35 biståndshushåll med utbetalning per månad. Variationen på länsnivå ligger mellan 23 och 43 biståndshushåll per handläggare.
  • Jämförelserna indikerar några utmärkande skillnader mellan stora och små kommuner. Större kommuner uppfyller generellt fler indikatorer än mindre kommuner. Befolkningens behov av ekonomiskt bistånd är i allmänhet också större i större kommuner. Kommunerna med mindre än 15 000 invånare utgör nära hälften av landets kommuner och har som grupp betraktat svagare resultat inom samtliga indikatorområden. De små kommunerna visar dock de bästa resultaten för tre enskilda indikatorer. Det gäller väntetider för nybesök, bemanning och tillgång till hushållsekonomisk rådgivning. På dessa områden har de större kommunerna sina främsta utvecklingsområden.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 1 – god kvalitet i verksamheten – resultat, metod och indikatorer är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 1 – god kvalitet i verksamheten – resultat, metod och indikatorer på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 2 – omfattningen av ekonomiskt bistånd – resultat, metod och indikatorer som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra