Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Motiverande samtal för personer med missbruksproblem

Motiverande samtal för personer med missbruksproblem

Motiverande samtal för personer med missbruksproblem är en sammanfattning och kommentar av en systematisk kunskapsöversikt som behandlar effekter av att använda motiverande samtal, MI, för personer som är i riskzonen, beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel. Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Missbruk av alkohol och narkotika är ett stort problem i Sverige och internationellt. Motiverande samtal för personer med missbruksproblem är en sammanfattning och kommentar av en systematisk kunskapsöversikt från The Cochrane Collaboration som behandlar effekter av att använda motiverande samtal, MI, för personer som är i riskzonen, beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel.

I Cochrane-rapporten sammanfattar författarna 59 randomiserade studier som visar på små effekter på missbruk på upp till ett års sikt av motiverande samtal jämfört med ingen behandling. MI visade inte bättre resultat än sedvanlig behandling eller andra aktiva behandlingar.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, ger följande kommentarer:

  • Författarna till Cochrane-rapporten drar slutsatsen att hälso- och sjukvården bör erbjuda någon form av samtal eller behandling vid missbruk eftersom motiverande samtal har en viss effekt jämfört med att inte göra något alls. Däremot går det inte att avgöra om MI har bättre eller sämre effekt än sedvanlig behandling eller andra aktiva behandlingar. Det går alltså inte att dra några slutsatser om metoden MI har några effekter i sig eller om effekten på missbruk på kort sikt har att göra med att patienten till exempel uppmärksammas eller får komma på återbesök.
  • Deltagarna i de ingående studierna varierar från missbrukare till studenter med hög konsumtion eller där incidenter inträffat. Metaanalyserna i rapporten skiljer inte på olika typer av missbruksproblem, vilket gör resultaten mer spretiga och svårtolkade. Det är viktigt att veta om effekten är olika för de som har alkohol- respektive narkotikaproblem. Författarna konstaterar att det var för få studier som gjorde direkta jämförelser för att kunna bedöma detta.
  • Sannolikt har motiverande samtal olika effekt på olika patientgrupper beroende på såväl deras missbruksproblematik som på vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga. SBU har i en tidigare rapport från 2001 konstaterat att motiverande samtal har effekt på personer med riskfylld alkoholkonsumtion. Effekten kan variera för olika patientgrupper och en annan SBU-rapport visade att det inte var någon skillnad i effekt mellan motiverande samtal och sedvanlig vård hos personer med diabetes.
  • Rapporten saknar hälsoekonomisk utvärdering.

Motiverande samtal för personer med missbruksproblem är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Motiverande samtal för personer med missbruksproblem på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman