Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Om partnerskapet

Partnerskap – för att stärka samverkan mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS.

​Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, samverkar genom ett partnerskap för att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Partnerna ses på dialogmöten tre gånger per år. Inför varje dialogmöte finns möjlighet att ge förslag på nya områden där man identifierat behov av samverkan inom partnerskapet. Alla parter kan lyfta in nya frågor.
Mötena förbereds av en arbetsgrupp som består av representanter för alla tre parter. Som stöd till arbetsgruppen finns en styrgrupp kopplad till partnerskapet, även denna består av representanter för alla tre parter. Mellan mötena arbetar parterna i mindre arbetsgrupper där man tillsammans bedömt att samverkan kan göra nytta.
Bilden nedan visar modellen för partnerskapet. 

Partnerskapets vision

Partnerskapets vision är att bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd.
Parterna arbetar var för sig och tillsammans för att uppnå visionen för partnerskapet.

Uppgifter för partnerskapet

Parterna har ett ömsesidigt ansvar för nyttan i gemensamma dialoger och i de aktiviteter som parterna kommer överens om. Genom möten och dialog ska parterna gemensamt:
 1. Samråda om socialtjänstens behov.
 2. Se över om befintlig kunskap redan finns hos någon av parterna men inte är känd eller målgruppsanpassad.
 3. Analysera och diskutera hur vi bäst kan möta behoven av ny kunskap och vilken aktör som bör göra vad.
 4. Initiera och genomföra gemensamma utvecklingsarbeten i olika former.
 5. Vara en mottagare för lovande exempel på lokal kunskapsutveckling.
Partnerskapet arbetar på flera olika sätt för att lösa dessa uppgifter, var för sig och tillsammans:
 1. Partnerskapet samråder om behov genom att föreslå och diskutera nya områden för att samverka kring och tillsätter arbetsgrupper.
 2. Arbetsgrupper arbetar i samverkan och skapar en samlad bild av behovet
 3. Arbetsgruppen för ett samverkansområde gör en gedigen problemanalys och därefter en gapanalys för att identifiera vilken kunskap som redan finns i relation till behovet.
 4. Arbetsgruppen för ett samverkansområde stämmer sedan av med alla parter på ett möte där man föreslår och diskuterar hur arbetet bör bedrivas framåt. Om samverkan framåt bedöms som fortsatt viktigt för att lösa problemet initieras ett gemensamt utvecklingsarbete som ett prioriterat samverkansområde.
 5. Det finns också möjlighet att som part i partnerskapet föreslå att man bör undersöka förutsättningar för nationell spridning av ett lokalt framtaget arbetssätt eller en metod. Även i detta fall tillsätts en arbetsgrupp i form av en pilot för att undersöka behovet av detta samt förutsättningar.

Vad åtar sig parterna att göra när de går med i partnerskapet?

De respektive regionala samverkans- och stödstrukturerna

 • Samordnar lokala dialoger om behov av stöd i kunskapsutveckling och är språkrör för kommunerna och landstingen i sina respektive län eller delar av län in i partnerskapet.
 • Stödjer kommunernas kunskapsutveckling bland annat utifrån dialogerna i partnerskapet, till exempel genom FoU-miljöer, regionala utvecklingsledare eller motsvarande.

Socialstyrelsen

 • Tydliggör vilken kunskap som finns att förmedla och på vilket sätt användningen av den kan stödjas av myndigheten.
 • Samordnar vid behov information till och från berörda myndigheter i Rådet för styrning med kunskap.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

 • Tar ett samlat samordningsansvar för de nätverk och grupperingar som är en del av förbundet eller som förbundet arbetar tillsammans med och stödjer med fokus på kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.
 • Samordnar dessutom tre nätverk med regionala utvecklingsledare och motsvarande inom verksamhetsområdena stöd till personer med funktionsnedsättning, social barn- och ungdomsvård samt missbruks- och beroendefrågor.
 • Administrerar en gemensam projektplats för partnerskapet.
 • Bjuder in till årsmöte för partnerskapet.

Kommuner och regioner

Kommunerna och landstingen äger och är uppdragsgivare till de regionala samverkans- och stödstrukturerna och är de som finansierar arbetet på regional nivå. Kommunerna och landstingen ingår därför på så vis att de ger i uppdrag åt sin respektive regionala samverkans- och stödstruktur att medverka i partnerskapet.

Arbete i samverkan som bedrivs inom ramen för partnerskapet

Systematisk uppföljning

Samverkan mellan Socialstyrelsen, RSS och SKL i syfte att stärka den regionala nivåns kapacitet och förmåga att stötta lokala verksamheter med systematisk uppföljning.

Forskningsfrågor i socialtjänsten

Samverkan mellan Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE, Statens beredning för medicinsk och social utredning, SBU, och RSS i syfte att identifiera forskningsfrågor för socialtjänsten.

Hälso-och sjukvård i kommunal regi

Samverkan mellan Socialstyrelsen, RSS och SKL i syfte att identifiera hur Socialstyrelsen bättre kan stödja kommunernas arbete med hälso- och sjukvård. 

Förstudie om nationell spridning av Yrkesresan – gemensam introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare inom myndighetsutövning för barn och unga

Samverkan i syfte att stödja kommunerna i att kunna erbjuda en kunskapsbaserad introduktion samt systematisk kompetensutveckling inom socialtjänstens myndighetsutövning.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd