Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Brukar- och patientinflytande Brukar- och patientinflytande – brukarrevisioner

Brukar- och patientinflytande – brukarrevisioner

Genom brukarrevisioner får brukare och patienter möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser. En brukarrevision kan göras genom samtal, intervjuer eller enkäter med personal och brukare i en verksamhet.

​Brukar- och patientinflytande avser ofta brukarnas och patienternas möjlighet att som individ eller grupp påverka innehållet i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser. Brukarinflytande kan till exempel tillämpas genom kooperativ, områdesstyrelse, kundvalssystem, brukarundersökningar, brukarrevisioner och kvalitetssystem.

Brukarrevisioner

Brukarrevisioner görs av personer som har erfarenhet av landstingets eller kommunens verksamheter som brukare, patienter eller anhöriga. En brukarrevision kan göras genom samtal, intervjuer eller enkäter. Det är viktigt att brukarna finns med i och leder hela processen, alltifrån att ta fram och ställa frågor till att analysera resultatet. Det som kommer fram vid revisionen kan få en viktig funktion i utvecklings- och förändringsarbetet i en verksamhet.

Det finns flera metoder för brukarrevisioner och tre exempel är

  • brukarstyrd brukarrevision
  • FoU Västernorrlands brukarrevision
  • Göteborgsmodellen.

Brukarstyrd brukarrevision

En brukarstyrd brukarrevision innebär att brukare har kontroll över hela revisionsprocessen, det vill säga att

  • ta fram frågorna
  • genomföra revisionen
  • analysera och dra slutsatser
  • återkoppla resultatet.

De personer som ansvarar för revisionen är brukare men inte i den verksamhet som utvärderas. De har vanligtvis genomgått en skräddarsydd utbildning inför uppdraget att vara brukarrevisor.

Genom att brukare genomför revisionen istället för professionen eller experter så får man syn på sådant som man annars inte skulle upptäcka.

Revisionen består av en skriftlig enkät, som brukarna i verksamheten får fylla i anonymt för att få ett högre deltagande och ärligare svar. Frågorna är anpassade till den aktuella verksamheten, och därför får revisionsgruppen först en genomgång av verksamheten från dess chef. En skriftlig sammanställning och återkoppling görs till personerna som får insatserna, verksamhetschefen och personalgruppen.

Genom försöksverksamhet i Borlänge och Sundsvall har metoden utvecklats och förfinats av Verdandi. Arbetet är ett led i en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Verdandi. Överenskommelsen kom till mot bakgrund av att det saknades metoder för utvärdering av missbruks- och beroendevården där brukare äger processen.

FoU Västernorrlands brukarrevision

FoU Västernorrland har arbetat med brukarrevisioner sedan 2006. Ett team som består av personer med erfarenheter av psykisk ohälsa och en avlönad samordnare utför brukarrevisionerna på verksamhetsnivå. Teamet förbereder och genomför intervjuer med personer som får insatserna som ska granskas och med personalen i verksamheten.
Intervjuerna sköts enbart av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Samordnaren deltar i förberedelserna och rapportskrivandet. Intervjuerna genomförs i grupp, men ibland är det möjligt och önskvärt med individuella intervjuer. Det förekommer även att man använder skriftliga enkäter. Vid gruppintervjuerna intervjuas personerna som får insatserna och personalen var för sig.

Teamet sammanställer revisionen i en skriftlig rapport och redovisar den vid ett gemensamt möte med brukare och personal från den berörda verksamheten. I rapporten lämnas aldrig direkta förslag till förbättringsåtgärder, utan istället belyser den vad som kan förbättras. Teamet överlåter till brukare och personal att diskutera vad som bör göras och hur.

Göteborgsmodellen

Enligt Göteborgsmodellen besöker brukarrevisionsgruppen en verksamhet under en dag och intervjuar fyra personer som får insatserna som ska granskas och två anställda. De får frågor om inflytande, delaktighet och bemötande. Sedan sammanställer gruppen resultatet i en granskningsrapport.

Några dagar efter intervjutillfället återvänder brukarrevisionsgruppen till verksamheten. Gruppen presenterar då sina resultat inför brukarna, personalen och verksamhetschefen. Sedan diskuterar de tillsammans vad som kan bli bättre.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar