Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Brukar- och patientinflytande Brukarinflytande i socialtjänsten

Brukarinflytande i socialtjänsten

Brukarinflytande handlar om att personer som får insatser genom socialtjänsten ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för deras eget liv och vardag.

​Begreppen brukarinflytande, medverkan och delaktighet används när man avser att brukare på något sätt kan ta del av eller påverka besluten som rör deras egna insatser. Begreppen används också när brukarna kan påverka utformningen och styrningen av de verksamheter som ger insatserna.

Brukarinflytande handlar om att personer som får insatser genom socialtjänsten ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för deras eget liv och vardag.

Former för brukarinflytande

Utredningen Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) konstaterar att brukarinflytande inom beroende- och missbruksvården behöver utvecklas.  Många landsting och kommuner har utvecklat former för brukarinflytande i missbruks- och beroendevården. Men formerna för brukarinflytande varierar mellan olika landsting och kommuner.

Det finns flera former för brukarinflytande och medverkan både på individ- och verksamhetsnivå. Några exempel är följande:

  • Brukarråd där representanter från brukarorganisationer får möjlighet att framföra synpunkter.
  • Brukarrevision är en oberoende och systematisk undersökning av en verksamhet som görs av personer som har varit brukare, eller närstående till brukare, i en likartad verksamhet. Intervjuer genomförs med brukare och personal och resultatet presenteras i en rapport.
    Samordnare av brukarinflytande är anställda av kommuner eller landsting och har till uppgift att samordna inflytandet i kommunernas och landstingens verksamheter.
  • Modell för delat beslutsfattande, Shared decision making, är en åtgärd för att göra individen och de anhöriga delaktiga i beslut som rör individen. Delat beslutsfattande innebär att individen och de anhöriga får berätta om sina värderingar och önskemål, får information om alternativa behandlingar och fattar beslut tillsammans med ansvarig personal om behandling och stöd.
  • Tillfredsställelseskalor är en metod som visar om brukaren har ett engagemang i behandlingen och om brukaren har nytta av insatsen. Frågor om tillfredställelse kan påverkas av faktorer som personalens bemötande och verksamhetens anseende. Metoden ska därför ses som ett komplement till andra sätt att mäta hur en insats fungerar. Frågorna bör ställas till brukaren flera gånger under behandlingen och även om han eller hon avbryter sin behandling. 

Socialtjänstens insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska socialtjänstens insatser utformas och genomföras tillsammans med den enskilde (3 kap. 5 §). Den enskilde bör därför ges möjlighet att påverka sin livssituation och den vård och det sociala stöd han eller hon får. Vid behov ska insatserna utformas och genomföras i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Verksamheterna ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

De flesta insatserna från socialtjänsten är frivilliga för brukaren. De insatser som inte är helt frivilliga för brukaren ska så långt det är möjligt bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. De ska också så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde. Dessa insatser regleras bland annat i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

I en evidensbaserad praktik får brukaren inflytande

Evidensbaserad praktik, EBP, definieras som den professionelles förmåga att integrera flera kunskapskällor:

  • bästa tillgängliga kunskap
  • personens situation och kontextuella omständigheter
  • personens erfarenheter och önskemål
  • den egna expertisen.

Varje brukare är expert på sina egna problem. Därför är det nödvändigt att involvera honom eller henne både i utredningsskedet och vid beslutsfattandet.

Webbaserat stöd för att utveckla en evidensbaserad praktik på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar