Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman KOL och tobaksberoende

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en inflammatorisk luftrörs-och lungsjukdom som man bland annat kan få av tobaksrökning. Symtom vid KOL kan vara upprepad hosta, andnöd och nedsatt prestationsförmåga.

 

​Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en inflammatorisk luftrörs-och lungsjukdom som man bland annat kan få av tobaksrökning. KOL kan också utvecklas i yrken där man andas in skadliga partiklar.

KOL är ovanlig hos personer under 40 år. Sjukdomen ger sig vanligtvis tillkänna efter 30 till 50 års rökning, med kronisk rökhosta och andfåddhet. Då har personen vanligtvis förlorat hälften eller mer av sin andningskapacitet.

Personer med KOL löper större risk att drabbas av lungcancer jämfört med personer som inte har utvecklat KOL.

Symtom vid KOL

KOL utvecklas långsamt och i början av sjukdomsutvecklingen kan man vara symtomfri. Tidiga symtom vid KOL kan vara upprepad hosta med eller utan upphostning eller pip i bröstet. Kronisk bronkit, det vill säga kronisk slemhosta, eller långvariga återkommande förkylningar hos rökare kan också vara tidiga tecken på utveckling av KOL.

En person med KOL kan i ett senare stadium av sjukdomen få andnöd och nedsatt prestationsförmåga. Den ständiga andnöden vid svår KOL skapar ångest och försämrar livskvaliteten. Oro, nedstämdhet och depression är därför hälsoproblem som kan förekomma vid KOL. Andningen kräver också mycket energi av personen och kan leda till viktnedgång och benskörhet.

Vanliga symtom vid KOL är

  • luftvägsbesvär som hosta, slem, andfåddhet eller pip i bröstet
  • återkommande luftrörsproblem eller långvariga förkylningar
  • nedsatt prestationsförmåga.

Hos personer över 45 år som röker kan även känd hjärtsjukdom med andfåddhet och nedsatt prestationsförmåga vara ett tecken på KOL.

För att fastställa om en person har KOL kan man genomföra en lungfunktionsundersökning som kallas spirometri.

Rökning är den vanligaste orsaken

Den vanligaste orsaken till KOL är tobaksrökning. Tidig upptäckt av sjukdomen kan förhindra att den utvecklas vidare. Om en person med KOL får information och hjälp med att sluta röka kan man förhindra att svår KOL utvecklas. Därför är det viktigt att rökavvänjning ingår i personens behandling. Att sluta röka förbättrar lungfunktionen och hindrar utvecklingen av KOL.

Rökare med KOL som slutar röka minskar sin hosta och slembildning påtagligt men pip i bröstet och andnöd avtar inte i lika hög grad. ​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Nationella riktlinjer anpassade för patienter och närstående

För att stärka patientens delaktighet i sin vård och behandling har Socialstyrelsen tagit fram anpassad information om de undersökningar och behandlingar som rekommenderas i Nationella riktlinjer.

Läs patientversionen om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, på 1177 Vårdguidens webbplats.

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats