Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling och stöd

Personer som röker eller snusar kan få olika typer av rådgivning om tobak. Ett annat alternativ är telefonrådgivning eller webb- och datorbaserad rådgivning. Läkemedel kan användas som komplement till samtal vid rökavvänjning.

​I Sverige uppger 50–75 procent av rökarna att de vill sluta med tobak. Motsvarande för snusare är cirka 50 procent.

För vissa grupper är rökning mer riskfyllt än för andra. Att dessa personer får hjälp och stöd att sluta röka är därför särskilt viktigt. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har högt blodtryck, övervikt eller fetma, lungsjukdom, cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, schizofreni och depression.

Rådgivning om tobak

För att stödja personer att sluta med tobak kan den professionelle använda sig av tre olika typer av rådgivning

  • enkla råd om tobaksbruk
  • rådgivande samtal om tobaksbruk
  • kvalificerat rådgivande samtal.

Enkla råd om tobaksbruk

Enkla råd om tobaksbruk innebär att den professionelle ger information och korta, generella råd om tobaksbruk. Enkla råd kan kompletteras med skriftligt material. Vanligtvis tar enkla råd mindre än fem minuter och de bör knytas till den enskildes eventuella problem med hälsan.

Enkla råd syftar till att motivera den enskilde att sluta röka eller snusa. De kan delas in i fem steg där den professionelle

  1. frågar om tobaksvanor
  2. ger rådet att sluta med tobak
  3. undersöker motivationen
  4. hjälper till
  5. följer upp samtalet.

Rådgivande samtal om tobaksbruk

Ett rådgivande samtal om tobaksbruk är anpassat till den enskildes hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet tar vanligtvis 10–15 minuter men ibland upp till 30 minuter. Om samtalet genomförs vid mer än ett tillfälle uppnår man bättre effekt.

Det rådgivande samtalet ger mer tid för dialog med den enskilde än det enkla rådet. Den professionelle kan använda sig av metoden för motiverande samtal, MI. Exempelvis kan man kartlägga den enskildes ambivalens och den professionelle får större möjlighet att stötta den enskilde till förändring.

Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk

Ett kvalificerat rådgivande samtal innebär att den professionelle för en dialog med den enskilde och anpassar åtgärderna till hans eller hennes ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet är mer utförligt och ofta längre än andra typer av samtal.

Vid kvalificerat rådgivande samtal använder den professionelle en samtalsmetod som han eller hon har utbildning i. Exempel är metoder baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT, och motiverande samtal, MI. Ofta innefattar rådgivningen flera samtal och tiden är avsatt bara för att prata levnadsvanor.

Samtalen kan ges individuellt eller i grupp och kan kompletteras med olika hjälpmedel och uppföljande besök, telefonsamtal eller mejl.

Andra behandlingsformer vid rökavvänjning

Telefonrådgivning eller webb- och datorbaserad rådgivning kan ibland vara ett alternativ eller komplement till rådgivande samtal.

Proaktiv telefonrådgivning

Proaktiv telefonrådgivning ges av en person som är utbildad i att ge råd per telefon. Skriftligt material och rådgivning om läkemedel kan ingå.

Telefonrådgivning kan användas som ensam åtgärd, eller som ett komplement till andra former av rådgivning. Personen tar själv initiativet och ringer upp en bemannad telefonlinje för att få hjälp och stöd. Att telefonrådgivningen är proaktiv innebär att behandlaren ringer upp personen minst en gång för att följa upp rådgivningen och ge ytterligare stöd.

Webb- och datorbaserad rådgivning

Vid webb- och datorbaserad rådgivning ersätts det personliga samtalet av särskilda datorprogram, där personen själv matar in svar på frågor om sina rökvanor och skäl till att vilja sluta röka. Efter att ha svarat på frågorna får personen individuellt anpassad rådgivning om hur han eller hon kan sluta röka.

Webb- och datorbaserad rådgivning kan användas ensamt eller som komplement till annan form av rådgivning, och kan vara med eller utan tillägg av skriftligt material och läkemedel. Rådgivningen kan ske antingen med hjälp av en dator på plats på en vårdmottagning, eller via en webbplats som allmänheten uppmanas att besöka.

Läkemedel som komplement till rådgivning

Läkemedel kan användas som ett komplement till samtal vid rökavvänjning. Nikotinläkemedel finns som tuggummin, tabletter, pulver, mun- och nässprayer, inhalatorer och plåster. Orala läkemedel som tuggummin, tabletter, pulver och munsprayer ger ifrån sig nikotin under tiden man inhalerar, tuggar eller suger på dem. Plåster ger ifrån sig nikotin så länge som de behålls på, dock högst 16 eller 24 timmar.

Enkla råd – två filmer om att samtala om rökning

Socialstyrelsen har tagit fram två filmer om att samtala om rökning. Filmerna tar upp Enkla råd – en enkel modell i fem steg för att samtala med patienter om rökning. De illustrerar två olika scenarier, ett där patienten vill sluta röka och ett scenario där patienten inte vill sluta röka.

Kan du inte starta filmerna, prova en annan webbläsare.

Enkla råd – person som vill sluta röka

 

Enkla råd – person som inte vill sluta röka

 

Kvalificerat rådgivande samtal​

Filmerna om kvalificerat rådgivande samtal är ett exempel på hur hälso- och sjukvården kan arbeta med stöd till rökavvänjning enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson har tagit fram och medverkar på filmerna. De har tidigare varit publicerade av Natur & Kultur. Filmerna kan fungera som underlag för diskussion och reflektion på arbetsplatser och vid utbildningsträffar.

Kan du inte starta filmerna, prova en annan webbläsare.

Kvalificerat rådgivande samtal om rökning Fas 1 – förberedelse.

Speltid cirka 20 minuter.

 

Kvalificerat rådgivande samtal om rökning Fas 2 – aktiv stoppfas.

Speltid cirka 13 minuter.

 

Kvalificerat rådgivande samtal om rökning Fas 3 – vidmakthållandefas.

Speltid cirka 7 minuter.

 

Omslagsbild Enkla råd om att sluta med tobakEnkla råd om att sluta med tobak

Enkla råd om att sluta med tobak är en guide till hälso- och sjukvårdspersonal om hur man kan stödja patienter att sluta använda tobak. Enkla råd är korta och standardiserade råd som oftast tar mindre än fem minuter att ge.

Enkla råd om att sluta med tobak på Socialstyrelsens webbplats

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar