Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Depression

En depression kännetecknas av en eller flera episoder med sjukligt sänkt stämningsläge av varierande djup och varaktighet. Depression tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar.

 

​Depression tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar. Depressionssjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga i hela världen.

En depression kännetecknas av en eller flera episoder med sjukligt sänkt stämningsläge av varierande djup och varaktighet. Tillståndet innebär förlust av glädje och initiativförmåga och undvikande av aktivitet. Samtidigt som personen känner sig nedstämd och har ångest försämras självuppfattningen och särskilt hos äldre kan skuldkänslor bli uttalade.

Depression påverkar personens kognitiva funktioner och leder till olika grad av aktivitetsbegränsning i det dagliga livet. Tillståndet leder också till mer eller mindre påtagliga svårigheter att delta i samhällslivet och i den sociala gemenskapen i vardagen, på arbete eller i skola. Livsleda och självmordstankar är vanliga symtom och för många deprimerade är självmordsrisken en realitet.

Mellan fyra och tio procent av den vuxna befolkningen beräknas ha en pågående depression. Minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer någon gång i livet att få en depression som kräver behandling.

Egentlig depression och dystymi

Det finns två diagnoser vid depression; egentlig depression och dystymi.

Egentlig depression

För att uppfylla kriterierna för egentlig depression krävs att man dagligen under minst två veckor känner sig nedstämd och upplever minskad glädje och intresse för vanliga aktiviteter. Man presterar också sämre på arbetet och den sociala förmågan har försämrats. Symtomen ska pågå under den större delen av dagarna.

Några vanliga symtom på egentlig depression är:

  • nedstämdhet eller irritabilitet
  • oförmåga att engagera sig eller känna glädje och lycka
  • förändrad aptit, förändrad vikt
  • förändrad sömn
  • trötthet, minskad energi
  • känslor av värdelöshet eller skuld
  • svårigheter att koncentrera sig, tänka eller fatta beslut
  • minskad livslust och självmordstankar.

Dystymi

Dystymi är ett långvarigt tillstånd av depression som inte uppfyller diagnoskriterierna för egentlig depression. Men de allra flesta personer med dystymi försämras någon gång under sjukdomens förlopp i sådan grad att de uppfyller kriterierna för en egentlig depression.

Även om graden av depression är lägre vid dystymi än vid egentlig depression blir den totala sjukdomsbördan ofta stor.

Recidiverande depression

Recidiverande depression innebär att en person har haft ett eller flera återinsjuknanden efter en första depression. Personer med recidiverande depression har både fysiska och psykiska symtom. Vanliga symtom vid recidiverande depression är koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och ökad uttröttbarhet. Ökad uttröttbarhet innebär att man behöver längre tid än normalt till återhämtning och att arbetsförmågan kan vara mycket nedsatt. Episoderna vid recidiverande depression blir ofta djupare, långvarigare och tätare ju fler återinsjuknanden en person får.

Får en person en recidiverande depression tidigt i livet är risken för återinsjuknande högre.

Återkommande depressioner kan också vara en del av bipolär sjukdom.​

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser