Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Samsjuklighet

Samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. Samsjuklighet är mycket vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem.

 

​Att ha flera sjukdomar samtidigt, samsjuklighet, är vanligt vid till exempel depression och ångestsyndrom. Det är till exempel mycket vanligt att en person har symtom på både nedstämdhet och oro. På samma sätt är det vanligt med depressions- respektive ångestsymtom vid annan psykisk funktionsnedsättning.

Personer med depression och ångestsyndrom har ofta samtidig smärtproblematik och löper större risk än normalbefolkningen att drabbas av olika kroppsliga sjukdomar. Prognosen för kroppsliga sjukdomar är ofta sämre om personen har en samtidig depression. Även hos barn och ungdomar med kroppslig sjukdom ökar risken för depression. Hos personer med depression och många av ångesttillstånden är överdödligheten större jämfört med normalbefolkningen.

Det saknas kunskap om optimal behandling av samsjuklighet vid psykisk sjukdom. Det gör det svårare att ge kunskapsbaserade rekommendationer på gruppnivå. Dessutom kan ett samtidigt missbruk av till exempel alkohol försvåra såväl bedömning som behandling.

Samsjuklighet är en komplicerande faktor som hälso- och sjukvården bör ta hänsyn till i samband med diagnostik och behandling. Det är viktigt att bedöma patientens totala sjukdomsbild och vårdbehov och tillsammans med patienten noggrant identifiera problemen. Vid behandlingen kan man kombinera metoder och skräddarsy dem utifrån patientens behov.

Samsjuklighet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Samsjuklighet är  mycket vanligt vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, aspergers syndrom, autism och tourettes syndrom. De neuropsykiatriska tillstånden behöver i sig inte utgöra sådant lidande att det kallas sjukdom. Däremot medför de en kraftigt förhöjd risk för att utveckla andra typer av psykiska störningar. Ett exempel på samsjuklighet är Aspergers syndrom som är vanligt förekommande med ADD. ADHD förekommer ofta med borderline.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Kunskapsguiden

Samsjuklighet vid missbruk och beroende

Personer med två diagnoser är vanliga inom missbruks- och beroendevården. Bland personer som söker hjälp för missbruk eller beroende har ungefär en tredjedel också en ångestsjukdom och ännu fler en depression. Siffrorna anges vara ännu högre för individer med narkotikamissbruk. Det omvända gäller också. Personer som har alkohol- eller narkotikaproblem har en klart ökad risk för psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar. Bland de som missbrukar eller är beroende har mer än dubbelt så många jämfört med befolkningen i övrigt någon gång under livet haft en psykiatrisk diagnos.

Om en person har både en psykiatrisk diagnos och ett missbruk samtidigt är det troligt att problemen förstärker varandra så att de upplevs som svårare än om de förekommit var för sig.

Missbruk och beroende på Kunskapsguiden

​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser