Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och habilitering

Personer med autismspektrumtillstånd har ofta stora behov av stöd och habilitering. Insatserna ser olika ut för personer i olika åldrar och med olika utvecklingsnivå. De ska vara individuellt utformade och riktas mot kärnsymtomen.

​Personer med autismspektrumtillstånd har ofta stora behov av psykologiska och medicinska insatser, socialt stöd och pedagogiska insatser. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ansvarar för att ge stöd och samverka, och när det gäller barn och unga även förskolan eller skolan.
I princip alla barn och unga med diagnos inom autismspektrumtillstånd behöver varierande stödinsatser under hela uppväxten.
Utformningen av stöd ser olika ut för barn i olika åldrar och med olika utvecklingsnivå. Insatserna bör utgå från en övergripande individuell plan som tar hänsyn till
 • barnets styrkor och svagheter
 • barnets individuella behov
 • graden av autismsvårigheter
 • familjens behov och önskemål.
Särskild kunskap om autismspektrumtillstånd hos den personal som möter barnet och föräldramedverkan är andra viktiga faktorer för att insatserna ska ha effekt.
Vuxna med autismspektrumtillstånd kan ha fungerande strategier och sammanhang utan stödinsatser. Andra har ett visst behov av stöd och en del har ett omfattande stödbehov genom hela livet.

Stödinsatser från hälso- och sjukvården

De vanligaste stödinsatserna handlar om pedagogiska insatser inklusive beteendeterapi med inriktning på träning i socialt samspel och kommunikation. Stödinsatserna kan även handla om färdighetsträning och anpassning av pedagogik och social miljö efter de svårigheter som personen med autismspektrumtillstånd har.
Det är också viktigt att tidigt erbjuda stöd i form av hjälpmedel och andra kompensatoriska strategier för att möjliggöra en så positiv utveckling som möjligt.

Socialt stöd från kommunens socialtjänst

Personer med autismspektrumtillstånd har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personer som har stöd enligt LSS har också rätt att få en individuell handlingsplan där alla stödinsatser ska samordnas.
LSS innehåller tio olika typer av stödinsatser varav sex av dessa är aktuella för både barn och unga, och vuxna:
 • rådgivning och annat personligt stöd
 • biträde av personlig assistent
 • ledsagarservice
 • biträde av kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse.
Två av stödinsatserna enligt LSS rör endast barn och unga:
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • bostad med särskild service för barn och ungdomar eller boende i familjehem. 
Två av stödinsatserna enligt LSS rör endast vuxna:
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet.
Insatser och stöd enligt LSS på Kunskapsguiden

Stöd i förskola och skola

Stödinsatser i förskola och skola är av habiliterande natur och bygger på ett psykopedagogiskt arbetssätt som är anpassat till barn och unga med autismspektrumtillstånd. Habiliterande insatser har fokus på att främja utveckling, lärande och delaktighet i gemenskaper och riktas mot de funktionsnedsättningar som riskerar att bli hindrande för barnet i den processen.
Psykopedagogiska insatser innefattar kunskap om funktionsnedsättningen, konsekvenser i vardagen, råd och tips hur man kan hantera svårigheter i vardagen, och möjlighet att träffa andra i liknande situationer.

Stöd i arbetslivet

Personer med autismspektrumtillstånd behöver stöd i arbetslivet genom anpassade åtgärder utifrån individuella behov. Många vill ha arbetsuppgifter med fasta rutiner och en del har svårt för småprat exempelvis i kafferum eller för att hamna i oförutsägbara situationer.

Utvärdering av stödinsatser

Att följa utvecklingen är viktigt för att bedöma effekten av olika stödinsatser. Den behandlande eller stödjande enheten bör följa upp stödinsatserna. På så sätt kan man uppnå bästa resultat utifrån dagens kunskapsläge.

​Lätt att göra rätt – fem filmer från Autism- och Aspbergerförbundet

För den som har autism finns lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ger rätt till stöd. I följande korta filmer om Linus, Kristin, Pelle, Stina och Fredrik visas några exempel på att det är lätt att göra rätt - om man följer lagen.

Se filmerna på Autism- och Aspbergerförbundets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar