Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Boendestöd

Vid psykisk ohälsa kan man behöva hjälp och stöd för att kompensera konsekvenserna av en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

 

​Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov oavsett eventuella övriga problem som en person kan ha. Enligt Förenta Nationerna, FN, ska medlemsstaterna sträva mot en tillfredsställande levnadsstandard för alla medborgare. I det ingår en bostad.

Boendestöd definierat i Socialstyrelsens termbank

I Socialstyrelsens termbank definieras boendestöd som bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Till särskilda målgrupper hör bland annat personer med funktionsnedsättning eller missbruksproblem. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv.

Boendestöd

Målet är att människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva och bo så likt andra människor som möjligt. Det vill säga i en fullvärdig bostad som
är den enskildes privata och permanenta hem, och som inte har en institutionell
prägel. Enligt socialtjänstlagen har samhället en skyldighet att ordna lämplig bostad och service för människor med funktionsnedsättning. För personer med omfattande funktionsnedsättning regleras rätten till en sådan bostad också i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Boendeformer

Vid psykisk ohälsa kan man behöva hjälp och stöd för att kompensera konsekvenserna av en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det finns olika boendeformer för olika behov av stöd. En person kan få stöd i sin egen bostad i så kallat ordinärt boende eller mer omfattande stöd i gruppbostad eller servicebostad i så kallad bostad med särskild service.
De två vanligaste insatserna är boende i bostad med särskild service samt boendestöd i det ordinära boendet eftersom insatserna tillfredsställer en mängd olika behov.
Hem för vård eller boende, HVB, är ett hem inom socialtjänsten som tar emot personer för vård eller behandling i förening med ett boende. HVB kan vara av varierande storlek, ha olika inriktningar och vända sig till olika målgrupper.

Boendestödjare

Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Insatserna kan även omfatta aktiviteter utanför boendet. En central del är att personen gör detta tillsammans med en boendestödjare.
Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. En boendestödjare kan också hjälpa den enskilde vid kontakter med myndigheter och vård- och omsorg och vid behov följa med personen till aktiviteter. De flesta boendestödjare har utbildat sig till skötare alternativt undersköterska, och många av dem har tidigare yrkeserfarenheter från den psykiatriska vården. En tydlig trend under senare tid har dock varit att anställa personer med högskoleutbildning.

Från ansökan till uppföljning för bostad med särskild service

Innan en person kan få en bostad med särskild service behöver socialtjänsten få in en ansökan om det. Efter en prövning av ansökan formulerar socialnämnden ett beslut. I nästa steg tar man fram en individuell plan tillsammans med den enskilde samt en genomförandeplan. Insatsen följs sedan upp och omprövas regelbundet av kommunen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser