Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Folkhälsa Stressrelaterade besvär

Stressrelaterade besvär

Stress kan leda till psykisk ohälsa och värk. Stressrelaterade besvär har blivit vanligare och fler människor upplever sitt arbete som stressigt och psykiskt ansträngande.

​Stress kan beskrivas som en obalans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att hantera dem. Kroppens stressystem är anpassade till att möta plötsliga fysiska hot, men idag utsätts vi oftare för psykisk och psykosocial stress som är långvarig.

Stress kan ge upphov till såväl nedsatt psykiskt välbefinnande som värk. Långvarig stress kan bland annat leda till försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, olust, minnesstörningar och sömnproblem. Vid långvarig stress är det också vanligt med fysiska besvär som domningar, diffusa muskelsmärtor och värk.

Om de stressrelaterade symtomen kvarstår kan de utvecklas till depression, posttraumatiska stressyndrom och utmattningssyndrom. Det finns också en risk att de leder till kroniska smärttillstånd och bidrar till utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Sömnen är en viktig motvikt till stress och ger kroppen nödvändig återhämtning.
God sömn är därför en förutsättning för att vi ska klara av påfrestningar och behålla en god hälsa.

Stressrelaterade besvär har blivit vanligare

Psykisk ohälsa och värk har ökat i befolkningen sedan 1980-talet. Fler människor uppger symtom som ängslan, oro och ångest, sömnbesvär, ständig trötthet och nack- eller skuldervärk. Dessa besvär är ofta stressrelaterade och drabbar kvinnor i större utsträckning än män.

Ängslan, oro och ångest är numera vanligast bland kvinnor i åldern 16–24 år. Skillnaderna mellan olika åldersgrupper är idag små jämfört med 1980-talet då ängslan, oro och ångest ökade med stigande ålder och var betydligt vanligare bland äldre än bland yngre.

Sömnbesvär är fortfarande vanligast bland äldre kvinnor men ökar mest bland yngre kvinnor. Ständig trötthet är vanligast i åldern 25–44 för båda könen, en ålder då många har små barn. Nack- eller skuldervärk är vanligast i åldern 45–64 år bland både män och kvinnor.

Fler upplever sitt arbete som stressigt och psykiskt ansträngande

Bland de förvärvsarbetande har det blivit vanligare att man upplever sitt arbete som stressigt och psykiskt ansträngande. Sedan mitten av 1990-talet har andelen personer med stressymtom ökat när sysselsättningen har ökat och minskat när sysselsättningen har minskat.

De psykiska yrkeskraven har ökat bland både kvinnor och män. Även arbeten där man har inflytande över sin arbetssituation har blivit ohälsosamma. Upprepade omorganisationer och nedskärningar kan vara tänkbara orsaker till att stressigt och psykiskt ansträngande arbete blivit vanligare.

Psykisk ohälsa och värk är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning. Sjukfrånvarons utveckling liknar utvecklingen av stressymtom. Psykisk ohälsa och värk är också de vanligaste diagnoserna vid nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser