Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Interkulturellt perspektiv Filmat seminarium om behovet av interkulturell kompetens

Filmat seminarium om behovet av interkulturell kompetens

Socialstyrelsens seminarium i Almedalen 2016 handlar om behovet av interkulturell kompetens och anpassade arbetssätt. Seminariet tar även upp exempel på olika sätt att anta utmaningarna. Du kan ta del av seminariet som är uppdelat i sex filmer med tillhörande frågor för reflektion och diskussion.

​En förändrad befolkningssammansättning ställer nya krav på hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I Sverige har ungefär var tredje person utländsk bakgrund. Generellt sett är ohälsan större bland personer med utländsk bakgrund och därför behöver hälso- och sjukvården och socialtjänsten bli bättre på att nå dem som inte är bekanta med välfärdssystemet eller saknar tillit till insatserna.

Att möta hela världen på vårdcentralen eller i socialtjänsten – om behovet av interkulturell kompetens

Under Socialstyrelsens seminarium i Almedalen 2016 diskuteras bland annat följande frågor:

 • I vilken utsträckning utgår myndigheter och verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ifrån befolkningssammansättningen och kunskap om den ojämlika hälsan?
 • Hur tar vi reda på vilka vi når och inte når – och varför?
 • Hur ökar vi tilliten och tillgången till vård och socialtjänst i hela befolkningen?
 • Hur ökar vi kunskapen om interkulturella möten?

I sex filmer får du ta del av erfarenheter från kommuner och landsting som hittat nya vägar att nå en mångkulturell befolkning. Till varje film finns frågor för reflektion och diskussion.

I filmerna ger de medverkande exempel från psykiatrin, behandlingen av ungdomar i beroende, på hur man kan arbeta med hälsokommunikatörer, mobila team, kompetensutveckling och strategiskt policyarbete för att interkulturell kompetens inte ska stanna vid punktinsatser.

I seminariet medverkar

 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Kersti Gabrielson, överläkare, verksamhetschef Järva Psykiatri
 • Ann Ekberg Jansson, forskningschef, Angereds Närsjukhus
 • Marianne Olsson, stadsdelsdirektör Angered
 • Eva-Britt Lönnback Yilma, socionom, kvalitetsutvecklare, Nacka kommun.

​Inledning – lever vi upp till jämlik vård och omsorg?

Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, tar i sin inledning upp att en jämlik vård och omsorg behöver ta hänsyn till vilka den riktar sig till och hur man ska nå dem.

 

Kan du inte se filmen? Klicka här.

Reflektera över och diskutera:

 • Hur är befolkningssammansättningen i ert upptagningsområde?
 • Har ni någon uppfattning om hur den avspeglas i vilka som kommer till er?
 • Finns det några grupper i befolkningen som ni inte når i tillräcklig utsträckning?

​Hur når vi ut?

Kersti Gabrielsson, överläkare och verksamhetschef på Järva Psykiatri, talar om tillgänglighet. Hon ger exempel på okonventionella sätt att nå ut med kunskap och skapa förtroende för det som psykiatrin erbjuder. Hon tar också upp kulturformuleringsintervjun som ett konkret redskap som ökar träffsäkerheten både i bedömningen av problemen och i att hitta adekvata lösningar.

 

Kan du inte se filmen? Klicka här.

 • Vilka tankar och idéer får ni om att pröva metoder utanför de traditionella ramarna för att nå ut till grupper ni kanske inte når?
 • Ta del av kulturformuleringsintervjun. Kan den vara ett redskap i er verksamhet?
 • Ett tredje tema är att personalsammansättningen ska avspegla befolkningen. Vad har ni för tankar om det? Hur kan man nå dit?

​Att göra vården begriplig och välkomnande

Ann Ekberg Jansson, forskningschef vid Angereds Närsjukhus, talar om att göra vården begriplig och välkomnande. Genom dialog kan man skapa tillit och genom det personliga mötet nå ut med kunskap. Man behöver också skapa trygghet hos medarbetarna så att mötet blir så bra som möjligt.

 

Kan du inte se filmen? Klicka här.

Reflektera över och diskutera:

 • Hur kan ni arbeta för att skapa tillit för er verksamhet och det ni har att erbjuda?
 • Hur kan ni skapa trygghet hos medarbetarna i mötet med personer med annan kulturell bakgrund än den egna?
 • Ann Ekberg Jansson menar att vi måste satsa på uppsökande verksamhet trots knappa resurser. Hur ställer ni er till det?

​Brukardriven socialtjänst

Marianne Olsson, stadsdelsdirektör i Angered, talar om dialog med både brukare och medborgare för en brukardriven socialtjänst. Hon menar att samhället behöver nå ut med vad socialtjänst egentligen är och kan erbjuda, så att människor kan få stöd i ett tidigare skede.

 

Kan du inte se filmen? Klicka här.

Reflektera över och diskutera:

 • Hur informerar ni medborgarna om vad ni har att erbjuda?
 • Är det något som kan förbättras i er tillgänglighet för dem ni är till för?
 • Är brukardialoger en modell som kan utvecklas även i er verksamhet?

​Interkulturell handledning och behovet av andra insatser

Eva-Britt Lönnback Yilma, socionom och kvalitetsutvecklare i Nacka kommun, beskriver ett antal faktorer som är viktiga för att socialarbetaren tydligare ska kunna se individen bakom förföreställningarna. Hon lyfter även behovet av interkulturell handledning och ställer frågan om socialtjänstens insatser är anpassade till behoven.

 

Kan du inte se filmen? Klicka här.

Reflektera över och diskutera:

 • Hur kan osäkerhet i mötet med personer från andra kulturer än den egna påverka kvaliteten?
 • Vilken kompetensutveckling behövs i er verksamhet?
 • Finns det behov att utveckla andra eller anpassade insatser?

​Avslutande samtal – utmaningar

I ett avslutande samtal frågar Olivia Wigzell panelen om vilka hinder som finns och vad staten kan bidra med för att stödja utvecklingen. En av de största utmaningarna som nämns är personalförsörjningen och att få medarbetare som trivs och vill jobba kvar.

 

Kan du inte se filmen? Klicka här.

Reflektera över och diskutera:

 • Ersättningssystemen, krav på ledningen att skapa förutsättningar, systematisk uppföljning av resultat och kvalitet, samverkan – vad ser ni som relevant och möjligt att försöka påverka?
 • Kan kompetensutveckling vara ett sätt att stärka personalens engagemang och stabilitet i personalgruppen?
 • Vad skulle kunna vara nästa utvecklingssteg i er verksamhet utifrån det ni nu har diskuterat?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Systematiska översikter och kartläggningar