Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Interkulturellt perspektiv Vad innebär interkulturellt perspektiv?

Vad innebär interkulturellt perspektiv?

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet.

Omkring en tredjedel av befolkningen i Sverige har utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses svenska medborgare som är födda utomlands eller av utrikesfödda föräldrar.

Både den fysiska och psykiska ohälsan är generellt sett större hos gruppen personer med utländsk bakgrund. Gruppen är över- respektive underrepresenterad inom olika delar av socialtjänsten, samtidigt som tillgången och tilliten till hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan vara lägre.

Vad innebär ett interkulturellt perspektiv?

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet mellan vården eller omsorgen och patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet.

Ett interkulturellt perspektiv betyder också att man reflekterar över ifall personalen behöver särskild kompetens, och om det behövs särskild information, anpassning eller utbud till patienter, brukare och anhöriga.

Hinder för en jämlik hälso- och sjukvård och socialtjänst

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver reflektera över hur hinder för en jämlik vård och omsorg kan överbryggas. De hinder för tillgång till vård och omsorg på lika villkor som listats i forskningen är exempelvis:

  • rädsla och brist på tillit hos människor som leder till att de inte söker hjälp, vilket kan leda till brist på tidiga insatser
  • brist på kunskap och förståelse för den hjälp som finns kan leda till att behövande inte använder servicen
  • inadekvat utbud
  • språksvårigheter, brist på tolkar och information på olika språk.

Vad gäller tillgänglighet och utbud kan man behöva utveckla och anpassa insatser av olika skäl, exempelvis:

  • för att nå grupper som inte nås med befintliga insatser eller avvisar dem
  • när vissa problem är särskilt vanliga i vissa grupper
  • anpassning av insatser efter målgruppens behov
  • när befintliga insatser inte har legitimitet för att de upplevs som irrelevanta, oacceptabla eller ineffektiva
  • särskilda informationsinsatser för grupper som har liten kunskap om vilka insatser som finns.

Omslag till Interkulturellt socialt arbeteInterkulturellt socialt arbete 

Interkulturellt socialt arbete redovisar utmaningar och hinder att erbjuda en likvärdig individ- och familjeomsorg av god kvalitet också till personer med utländsk och minoritetsbakgrund. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Interkulturellt socialt arbete

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Systematiska översikter och kartläggningar