Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Levnadsvanor Otillräcklig fysisk aktivitet

Otillräcklig fysisk aktivitet

För vissa grupper är otillräcklig fysisk aktivitet mer riskfyllt än för andra. Det är därför särskilt angeläget att dessa grupper får hjälp och stöd att öka sin fysiska aktivitet. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har depression, övervikt, fetma eller stort bukomfång.

​För vissa grupper är otillräcklig fysisk aktivitet mer riskfyllt än för andra. Det är därför särskilt angeläget att dessa grupper får hjälp och stöd att öka sin fysiska aktivitet. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har depression, schizofreni, diabetes, blodfettsrubbning, övervikt, fetma eller stort bukomfång.

Med otillräcklig fysisk aktivitet avses att man inte uppnår rekommendationen om att vara fysiskt aktiv varje dag i sammanlagt minst 30 minuter.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare samt med särskild uppföljning till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet.

En arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet

För att främja fysisk aktivitet kan hälso- och sjukvården använda Fysisk aktivitet på recept, FaR®. Det är en arbetsmetod som innebär att patient och vårdgivare kommer överens om att ökad fysisk aktivitet ska ingå som en del av behandlingen.

FaR innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. Arbetsmetoden bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt. Det som styr det patientcentrerade samtalet är patientens hälsotillstånd, besvär, diagnoser och eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenheter samt vad som känns roligt och möjligt att genomföra.

Samtalet kan leda fram till en skriftlig ordination av fysisk aktivitet på recept. Den ordinerade aktiviteten kan antingen vara en aktivitet som patienten bedriver på egen hand eller en organiserad aktivitet.

Tanken med FaR är att hälso- och sjukvården ska samarbeta med olika aktivitetsarrangörer i närområdet för att stötta individen till att både öka och vidmakthålla sin aktivitetsnivå. Aktivitetsarrangörer kan vara frivilligorganisationer som idrottsföreningar, pensionärsforeningar och patientföreningar, eller kommunala anläggningar och privata företagare.

Det är även viktigt med uppföljning av FaR-ordinationen, för att bland annat justera ordinationen och vid behov arbeta mer med motivationen.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i arbetet med att främja fysisk aktivitet. Dels når hälso- och sjukvården de grupper i samhället som är mest stillasittande, dels anger patienter ofta läkare och annan sjukvårdspersonal som trovärdiga källor till hälsoinformation. Dessutom förväntar sig många patienter hälsovägledning vid besök hos hälso- och sjukvården.

Film med rådgivande samtal (MI) om fysisk aktivitet

Barbro Holm Ivarsson har tagit fram en film som illustrerar rådgivande samtal om otillräcklig fysisk aktivitet. Filmen är ett exempel på hur hälso- och sjukvården kan arbeta med stöd till fysisk aktivitet enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer före prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Använd gärna filmen som underlag för diskussion och reflektion på arbetsplatsträffar och vid utbildningsträffar.

Kan du inte se filmen, prova en annan webbläsare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser