Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Sysselsättning Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser. Sedan får personerna det stöd som krävs för att de ska lyckas på arbetsplatsen.

​Grundtanken med arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) är att hjälpa personer att skaffa sig ett arbete med lön och att ge det stöd som krävs för att de ska lyckas på arbetsplatsen. Arbetslivsinriktad rehabilitering är till för personer med psykisk ohälsa som vill och kan arbeta men behöver stöd.

IPS-modellen bygger inte på omfattande bedömningar av personens arbetsförmåga utan syftar till att ge stöd åt alla med funktionsnedsättning som vill ha ett arbete. Grundtanken är även att stödet ska ges när individen önskar och är motiverad utan föregående faser av arbetsträning.

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen syftar till att ge individen ett stöd i att finna och behålla ett arbete med lön, baserat på individens egna val och preferenser.

IPS-modellen bygger på följande principer:

  • Målsättningen är arbete på den öppna arbetsmarknaden i reguljära arbetsmiljöer.
  • Personerna ska erhålla arbete mer eller mindre direkt, utan föregående faser av arbetsträning i skyddade miljöer.
  • Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ses som en integrerad del av det samhällsbaserade psykiatriska stödsystemet och inte som en separat stödform.
  • Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är uttryckligen baserad på individens val och önskemål.
  • Under rehabiliteringen genomförs kontinuerliga bedömningar som utgår från personens arbetserfarenheter och upplevelser.
  • Stödet till personen är individuellt behovsbaserat och inte begränsat i tid.
  • Stöd förmedlas av särskilda specialister på arbetsrehabilitering.

Supported Employment

Supported Employment är ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder. Supported employment kan beskrivas som ett sätt att stödja personer så att de ska nå, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. En särskild stödperson med specifik utbildning i metoden stödjer och vägleder klienten i att hitta och behålla ett arbete. IPS-modellen är en typ av supported employment som är specifikt utvecklad för arbetsrehabilitering av personer med psykisk funktionsnedsättning.

Samverkan

För att vissa aktörer, till exempel olika myndigheter, ska samverka inom arbetsinriktad rehabilitering har regeringen infört bestämmelser om detta i lagstiftningen. Bestämmelserna om samverkan inkluderar skyldigheter och möjligheter att samverka dels på verksamhetsnivå och dels på individnivå. På verksamhetsnivå handlar det om att samordna resurser, ansvarsområden och regelverk. På individnivå anger bestämmelserna att insatserna ska planeras tillsammans med den enskilde och de berörda aktörerna.

Olika aktörer som samverkar är bland annat kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen innehåller allmänna bestämmelser om samverkan och samarbete mellan kommuner och landsting.

I socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, står det att till socialtjänstens och landstingets uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder enskilda personer och deras anhöriga.

Utgångspunkten för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är att den enskilde har olika behov av stöd i sin rehabilitering till arbete. Genom organiserad samverkan ökar möjligheterna att utnyttja den samlade kompetensen och att tillvarata kunskaper och erfarenheter från olika myndigheter och verksamheter vid planering och genomförande av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan 2003 en handlingsplan om samverkan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser