Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna. Daglig verksamhet kan också vara en del i en plan för att öka en persons möjligheter att få ett arbete.

​De personer som kan ha rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är:

  • Personer som har en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd.
  • Personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder.

Har man inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS så kan man ansöka om sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) istället.

Kommuner och ideella organisationer erbjuder olika former av dagliga aktiviteter. Kommunerna är skyldiga att erbjuda sysselsättning, om en person med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar beviljats sådan enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Sysselsättning eller dagliga aktiviteter kan utformas på olika sätt och anpassas till olika individers behov.

Innehållet i daglig verksamhet kan variera från mer öppen social samvaro till mer strukturerad sysselsättning. Den öppna verksamheten, så kallade träfflokaler, erbjuder social samvaro under mer kravlösa former. I dagverksamheten med strukturerade aktiviteter finns förväntade krav på den enskilde att delta i vissa moment under överenskomna tider, eller sysselsättning under mer arbetsliknande former. 

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS har utvecklats från att främst vara en gruppverksamhet i särskilda lokaler till att bli mer integrerad med näringslivet, så kallade utflyttade verksamheter.

De flesta som ansöker om daglig verksamhet är ungdomar som snart ska lämna gymnasiesärskolan. Andra ansöker först efter några år, när de har haft kontakt med Arbetsförmedlingen men inte lyckats ta sig ut på arbetsmarknaden.

När ansökan om daglig verksamhet beviljas formulerar handläggaren tillsammans med personen målet med insatsen. Ett tydligt mål är en bra grund när den som ska genomföra insatsen tillsammans med klienten formulerar en genomförandeplan. Utifrån målet kan insatsen sedan utvärderas.

Terminologi – insats
En insats definieras som en handling som är inriktad på ett resultat. I detta sammanhang är insatsen daglig verksamhet.

Socialstyrelsens termbank

Daglig verksamhet kan vara en del i en medveten plan för att öka klienternas möjligheter att få ett arbete. En individuell genomförandeplan kan vara mycket användbar i ett sådant sammanhang eller när klienterna vill nå en förändring av något slag, som att gå från daglig verksamhet till ett lönearbete.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser