Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Sysselsättning

Sysselsättning

Arbete och sysselsättning har stor betydelse för människors livskvalitet. Människor med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning kan ha svårt att finna ett arbete. Arbetslivsinriktad rehabilitering, socialt företagande och daglig verksamhet kan öka en persons möjligheter att få arbete.

 

​Arbete och sysselsättning har stor betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Människor med funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa kan ha svårt att finna ett arbete.

Daglig verksamhet

Innehållet i daglig verksamhet kan variera från mer öppen social samvaro till mer strukturerad sysselsättning. Den öppna verksamheten, så kallade träfflokaler, erbjuder social samvaro under mer kravlösa former. I dagverksamheter med strukturerade aktiviteter finns krav på den enskilde att delta i vissa moment under överenskomna tider. Daglig verksamhet kan också vara sysselsättning under mer arbetsliknande former.

Daglig verksamheten syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna. Daglig verksamhet kan också vara en del i en plan för att öka en persons möjligheter att få ett arbete.

Personer som har en utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller som fått en hjärnskada som vuxen kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Har man inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS så kan man ansöka om sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) istället.

Socialt företagande

Socialt företagande syftar till att integrera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv. Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i den egna verksamheten. I ett socialt företag är det arbetstagarnas behov som prioriteras före vinstmaximering.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering är till för personer med psykisk ohälsa som vill och kan arbeta. Arbetslivsinriktad rehabilitering kan beskrivas som ett sätt att stödja personer så att de ska nå, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. En särskild stödperson med specifik utbildning stödjer och vägleder personen i att hitta och behålla ett arbete.

För att vissa aktörer ska samverka inom arbetsinriktad rehabilitering har regeringen infört bestämmelser om detta i lagstiftningen. Olika aktörer som samverkar är bland annat kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser