Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Teman Sex mot ersättning – vuxna Vad är sex mot ersättning?

Vad är sex mot ersättning?

Begreppet sex mot ersättning har kommit att användas allt oftare för att vidga perspektiven kring situationer där ersättning lämnas eller utlovas för sex. Ersättning kan till exempel ges i form av pengar, presenter, alkohol, droger eller någonstans att bo. De flesta kontakter sker inte på gatan utan på internet.

​Många av de som har erfarenhet av sex mot ersättning definierar sig inte som prostituerade. Att byta sex mot alkohol eller droger kan inom vissa grupper ha blivit normaliserat och en del av det sociala mönstret.

Digitala arenor

De flesta kontakter som tas inför sex mot ersättning sker på internet. Sex mot ersättning sker alltså i huvudsak utanför gatumiljön.

Vem har sex mot ersättning?

Det är en ganska liten andel personer i Sverige som har erfarenhet av att ha fått ersättning för sexuella tjänster. Enligt en befolkningsundersökning från 2014 hade 0,2 procent av kvinnorna och drygt 1 procent av männen i åldern 18–65 år någon gång fått ersättning för sex.

Det är vanligare att pojkar har erfarenhet av att få ersättning för sex än flickor, visar flera forskningsstudier från 2012. I gymnasiets årskurs 3 hade 1,7 procent av pojkarna och 1,2 procent av flickorna tagit emot ersättning för sex.

Även om något fler pojkar och unga män säger att de har erfarenhet av sex mot ersättning jämfört med flickor och unga kvinnor är det främst flickor och unga kvinnor som socialtjänsten, ungdomsmottagningar och hälso- och sjukvården kommer i kontakt med. Personal som arbetar med barn och unga är ofta mer uppmärksamma på flickor med sexualiserat beteende eller med erfarenhet av sexuella övergrepp. Det är därför viktigt att även pojkar och män uppmärksammas så att de kan få den hjälp de eventuellt behöver.

Några grupper anses löpa extra stor risk att börja sälja sexuella tjänster. Dit hör hbtq-personer, personer med funktionsnedsättning, personer med missbruks- och beroendeproblematik och utländska medborgare som lever i utsatthet.

Det kan vara människohandel

Det är värt att tänka på att personer som har sex mot ersättning kan vara utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Nationellt metodstödsteam, NMT, är ett operativt nätverk som leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. NMT fungerar som en operativ och strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan i arbetet mot människohandel. NMT kan även bistå operativt i specifika ärenden.

Vem köper sex?

Befolkningsstudier visar att ungefär 9 procent av männen i Sverige någon gång har betalat för sex. En studie från 2014 visade att 7,5 procent av de tillfrågade männen någon gång i sitt liv hade gett ersättning för sex medan inga av de tillfrågade kvinnorna hade gjort det.

Mer information på Kunskapsguiden:

Att uppmärksamma sex mot ersättning

Tema människohandel med barn

Mer information på externa webbplatser:

Nationellt metodstödsteam

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

Sex mot ersättning – webbutbildning om stöd och hjälp till vuxna

Webbutbildningen Sex mot ersättning har som målsättning att ge ökad kunskap och medvetenhet om sexuella risksituationer som vuxna kan befinna sig i. Utbildningen på Socialstyrelsens webbplats kan ge dig ökad förståelse om företeelsen, bemötande, insatser och åtgärder.

Webbutbildningen

Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna

Utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats fungerar som studiematerial och fördjupning till webbutbildningen Sex mot ersättning

Utbildningsmaterialet